คำศัพท์การท่องเที่ยว
 

รหัสอักษรที่ใช้สะกดชื่อและนามสกุล

A = ABLE B = BAKER C = CHARLIE D = DOG E = EASY

F = FOX G = GEROGE H =HOW I = ITEM J = JIMMY

K = KING L = LOVE M = MIKE N = NAN O = OBOE

P = PETER Q = QUEEN R = ROGER S = SUGAR T = TARE

U = UNCLE V = VICTOR W = WILLIAM X = X – RAY Y =YOKE

Z = ZEBRA

 

  คำศัพท์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 

ABF (American breakfast)
หมายถึง อาหารเช้าแบบอเมริกัน ประกอบด้วยชาหรือกาแฟ น้ำผลไม้ นมสด ขนมปัง ไข่และเนื้อจำพวกแฮม เบคอน ไส้กรอก

Arboretum
สวนรุกชาติ คือ สวนเล็กๆ ที่มีเนื้อที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าในทางเศรษฐกิจ และไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น แต่มิได้ปลูกเป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างในสวนพฤกษศาสตร์ แต่มีชื่อพันธุ์ไม้ติดไว้ มีการทำถนนและทางเดินทางเข้าชม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพักผ่อน หย่อนใจและการศึกษา

Abseiling
วิธีการโรยตัวจากเขาวิธีหนึ่งโดยใช้เชือกและความฝืดในการควบคุมใช้ในกิจกรรมการปีนเขาหรือหน้าผาซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรูปแบบหนึ่ง

Accommodation
หมายถึงที่พักแรม สถานที่ที่นักเดินทางใช้พักระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการใช้ อาทิ โรงแรม บังกะโล บ้านพักตากอากาศ เป็นต้น

Adjoining Room
ห้องที่อยู่ติดกันภายในโรงแรมหรืออาคาร แต่ไม่มีทางเชื่อมติดต่อกันระหว่างห้อง

Adventure tourism
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นการท่องเที่ยวที่นำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามมาเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่ท้าทาย ตื่นเต้น เกิดความแปลกใหม่และท้าทายประสบการณ์ ประกอบกับเป็นการฝึกความชำนาญทักษะของร่างกาย เช่น การปีนเขาและหน้า (mountain and rock climbing) การเดินเขา (hiking)

Agent
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว เป็นนิติบุคคลหรือว่าบริษัทที่ได้อำนาจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว บริการรายการนำเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวและที่พักประเภทต่างๆ

Agent Education trip (AET)
การเดินทางเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายสู่พื้นที่หรือบริการนั้นๆ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นๆ

Agrotourism
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นการท่องเที่ยวที่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมการเกษตรเป็นหลัก มีการบริหารและการจัดการ ไว้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่เกษตรกร และมีการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ

Aircraft
ยานพาหนะทางอากาศ เครื่องบินรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ บอลลูน และเครื่องยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนลอยไปได้

Air freight
สินค้าที่ขนส่งทางอากาศโดยบริษัทการบิน นอกเหนือไปจากการขนส่งผู้โดยสารกระเป๋าหรือสัมภาระของผู้โดยสารและไปรษณีย์ภัณฑ์

Airline
สายการบิน บริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ เช่น บริษัทการบินไทย มหาชน จำกัด ซึ่งให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศทั้งสินค้าและผู้โดยสาร

Airport
ท่าอากาศยาน สถานที่สำหรับจอดและขึ้น-ลงของเครื่องบิน รวมทั้งบริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Airport limousine
รถโดยสารของสนามบิน รถบริการรับ-ส่งผู้เดินทางระหว่างสนามบินกับโรงแรม หรือระหว่างสนามบินกับจุดหมายปลายทางอื่น มีอัตราค่าธรรมเนียมแตกต่างกนไปตามเขตและระยะทาง

Airport tax
ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมที่ผู้เดินทางทางอากาศจะต้องชำระตามอัตราที่ทางการกำหนดไว้ในวงการธุรกิจนำเที่ยว มักจะเรียกว่า “ค่าภาษีสนามบิน” ท่าอากาศยานบางแห่งและบางประเทศไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับที่ดอนเมืองกรุงเทพฯ ผู้เดินทางออกนอกประเทศจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตรารายละ 500 บาท (ข้อมูลปี 2544) โดยอาจชำระได้ที่เคาท์เตอร์ หรือชำระผ่านเครื่องรับชำระอัตโนมัติภายในท่าอากาศยาน สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นจำนวน 30 บาท (ข้อมูลปี 2544)

Air taxi
เครื่องบินไม่ประจำทาง เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่ให้บริการขนส่งทางอากาศในระยะสั้น โดยไม่มีตารางบินประจำ แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการและการว่าจ้างเป็นครั้งๆ

Airways bill (AWB)
เอกสารรับรองการขนส่งสินค้าทางอากาศ เอกสรที่สายการบินออกให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นหลักฐานรับรองในการใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

A la carte
การสั่งอาหารแบบเลือกสั่ง การสั่งอาหารที่ปรากฏอยู่ในรายการอาหาร โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการ

A la carte menu
รายการอาหารแบบเลือกสั่ง รายการอาหารตามประเภทของครัวต่างๆ เช่น อาหารไทย จีน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสั่งจากรายการที่มีอยู่ตามใจชอบ อาหารแต่ละรายการจะมีรายละเอียดกำกับไว้และคิดราคารวมตามรายการอาหารที่สั่งทั้งหมด ทางภัตตาคารอาจมีอาหารพิเศษประจำวัน ซึ่งมักเป็นอาหารที่ปรุงเกือบสำเร็จหรือสำเร็จแล้ว พร้อมบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอยู่ด้วย โดยกำหนดราคาไว้ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อจูงใจลูกค้า

Alliance
พันธมิตร การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจประเภทเดียวกันเพื่อส่งเสริมการขายร่วมกัน เช่น star alliance เป็นการรวมตัวของสายการบินพันธมิตร 6 สายการบินได้แก่ แอร์แคนาดา (Air Canada), ลุฟท์ฮันซ่า (Lufthansa), แสกนดิเนเวียร์แอร์ (SAS), ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airline), สายการบินแวริก (varig) และสายการบินไทย (Thai Airways International)

All-inclusive Package
รูปแบบรายการท่องเที่ยวซึ่งรวมค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด ภายใต้ราคาที่กำหนดไว้

All suite hotel
โรงแรมห้องชุด โรงแรมที่มีห้องพักใหญ่กว่าปกติโดยมีบริเวณที่เป็นส่วนสำหรับพักผ่อนแยกออกไปต่างหากจากส่วนที่เป็นห้องนอน

Alternative tourism
การท่องเที่ยวแบบทางเลือก รูปแบบการท่องเที่ยวที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบ และส่งเสริมให้เกิดผลในทางบวกต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มักจะมีลักษณะดังนี้ คือ มีนักท่องเที่ยวจำนวนน้อยเดินทางเพียงคนเดียว เดินทางเองโดยอิสระ และมีกฎเกณฑ์ ขณะเดียวกันก็มุ่งให้คนในท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมได้รับประสบการณ์จากการเดินทางไปเยือนของนักท่องเที่ยว และยังคงรักษาค่านิยม ตลอดจนการดำเนินชีวิตในสังคมของตนที่สืบทอดกันมาเอาไว้ด้วย

Amenities
สิ่งของ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมจัดไว้บริการ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่แขกผู้มาพัก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งอำนวยความสะดวกนอกห้องพัก (out-of-room amenities) เช่น สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก (in-room amenities/guest supplies) เช่น สบู่ แชมพู ฯลฯ

American service
การบริการอาหารแบบอเมริกัน/การบริการอาหารเป็นจาน เป็นการบริการอาหารที่ได้รับการปรุงเรียบร้อยแล้ว พนักงานบริการสามารถนำไปบริการลูกค้าได้เย การบริการอาหารเป็นจาน เป็นรูปแบบของการบริการที่นิยมใช้ในภัตตาคารทั่วไป

Amusement park
สวนสนุก เป็นสวนสนุกที่มนุษย์สร้างขึ้น มักมีขนาดเล็กกว่า Theme park และจัดในลักษณะชั่วคราว เช่น การจัดสวนสนุกขนาดเล็กในวัดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญต่างๆ ประกอบด้วย ม้าหมุน ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น

Animator
ผู้จัดการฝ่ายบันเทิงของโรงแรม มีหน้าที่จัดการการพบปะสมาคมและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่แขกของโรงแรม (มาจากคำว่า Animateur ในภาษาฝรั่งเศส) ส่วนใหญ่มักจะเรียกผู้จัดการหรือพนักงานที่ทำหน้าที่นี้บนเรือสำราญ รีสอร์ท หรือ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบันเทิงของสถานตากอากาศ

AP (American plan)
เป็นการบริการลักษณะหนึ่งของโรงแรมที่รวมอัตราค่าห้องพักกับค่าอาหารทั้งสามมื้อ บางครั้งเรียกว่า full pension หรือ full board

Apartment hotel
โรงแรมห้องชุด ที่พักอาศัยซึ่งรวมลักษณะของห้องชุดและโรงแรมเข้าด้วยกัน คือมีเครื่องตกแต่งบ้าน มีอุปกรณ์การครัวให้ผู้เข้าพักปรุงอาหารเอง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้เลือกใช้บริการ เช่น พนักงานทำความสะอาด ร้านอาหาร ฯลฯ

Aperitif
เหล้าสำหรับดื่มเพื่อเจริญอาหาร เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยอาหาร

Archaeological attraction
แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางโบราณคดี ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท จ.นครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี และแหล่งชุมชนโบราณต่างๆ ของไทย

Arrival and departure cards
บัตรขาเข้า-ออกประเทศ บัตรสำหรับกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศและการเดินทางออกนอกประเทศ

Arrival hall
ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า

Arrival passenger
ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงจุดหมาย

Auto Drop DNR
บันทึกรายการชื่อผู้โดยสารที่ปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามลำดับที่เหมาะสม เช่น เวลาที่ผู้โดยสารสำรองรอการเดินทางไว้ (waiting list) เมื่อมีที่นั่งว่างบนเครื่อง หรือผู้โดยการยกเลิกการเดินทางผู้สำรองก่อนก็จะได้นั่งก่อน หมายเหตุ PNR ย่อมาจากคำว่า Passenger Name Record

Back of house
ส่วนหรือบริเวณพื้นที่ของที่พักต่างๆ ซึ่งปกติจะไม่เปิดติดต่อกับบริเวณของแขกหรือลูกค้า

Backpacker
นักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว โดยพักแรมในที่พักราคาถูก เดินทางอย่างเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหรา เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อต่ำ ส่วนใหญ่มักจะแบกหรือสะพายสัมภาระไว้บนหลัง จึงมักเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่า Backpack นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

Back to back
สถานการณ์ในขณะที่มีคณะนักท่องเที่ยวจะลงทะเบียนเข้าพัก ในเวลาเดียวกับอีกคณะกำลังแจ้งออกจากที่พัก

Bar boy
พนักงานประจำบาร์ มีหน้าที่ช่วยงานของพนักงานผสมเครื่องดื่ม เช่น ทำความสะอาด จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้และสถานที่ในบาร์ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานผสมเครื่องดื่ม ยกเว้นการผสมเครื่องดื่ม

Bareboat charter
การเช่าเหมาเรือเปล่า การเช่าเรืออย่างเดียวโดยมิได้รวมลูกเรือหรือบริการอื่นๆ

Bartender
พนักงานผสมเครื่องดื่ม

Bed and breakfast (B&B)
ที่พักขนาดเล็กที่มีบริการเฉพาะห้องพักและอาหารเช้าเท่านั้น เป็นที่แพร่หลายในยุโรป ส่วนใหญ่เป็นการบริหารแบบครอบครัว

Bed night
ระบบการคิดจำนวนการพักของแขกในโรงแรมตามจำนวนเตียง เช่น แขกหนึ่งคนพักหนึ่งคืน = 1 bed night แขก 10 คน พัก 10 คืน = 100 night

Bell desk
เคาน์เตอร์ขนาดไม่ใหญ่มาก มักตั้งอยู่ใกล้บริเวณทางเข้า-ออกในห้องโถงของโรงแรม อุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีประจำ คือ รถขนกระเป๋า

Bellman
พนักงานบริการ/ยกกระเป๋า หน้าที่ยกหีบห่อสัมภาระของแขกของโรงแรม

Bermuda plan
อัตราห้องพักโรงแรมซึ่งรวมค่าอาหารเช้าแบบอเมริกันไว้ด้วย

Beverage
เครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้ำเปล่า

Billing and Sattlement Plan (BSP)
ระบบการจัดเก็บเงินของสมาชิกตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารและสมาชิกสายการบิน

Billing machine
เครื่องบันทึกบัญชีรายจ่ายของแขก อุปกรณ์สำหรับบันทึกบัญชีรายจ่ายของแขก ซึ่งแผนกการเงินจะใช้แทนการทำบัญชีด้วยมือ ช่วยให้ประหยัดเวลา และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่างๆ ปัจจุบันยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย ยกเว้นโรงแรมขนาดใหญ่ที่นำระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรมาใช้แล้ว

Bill tray
อุปกรณ์สำหรับเก็บใบแจ้งหนี้ของแขก กล่องโลหะยาว ภายในมีกระดาษแข็งแบ่งตามหมายเลขห้องพัก ซึ่งแผนกการเงินใช้สำหรับเก็บใบแจ้งหนี้ของแขกที่พักอยู่ในโรงแรม (Folio)

Biosphere Reserve
พื้นที่สงวนชีวาลัย พื้นที่อนุรักษ์สังคมพืชและสัตว์ในสภาวะของระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานทั้งในสภาพแวดล้อมที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่สงวนชีวาลัยมีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาและฝึกอบรมด้วย

Bird watching
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบหนึ่ง สำหรับประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนมีนกที่อยู่ประจำถิ่นและอพยพเข้ามาในแต่ละฤดูกาลกว่า 900 ชนิด โดยแยกตามถิ่นที่อยู่และแหล่งหากินของนกได้เป็น 12 ประเภท แหล่งดูนกสำคัญของไทยในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอย อินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งชมนกที่ดีที่สุด และมีนกนานาพันธุ์ถึง 300 ชนิด วิธีการดูนกต้องออกแต่เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงเวลา 10.00 น. และนกจะหากินอีกครั้งเวลา 14.00 น. ถึงพลบค่ำ การดูนกจะต้องไม่ส่งเสียงหรือทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนนก และปกติการดูนกจะใช้กล้องส่องสองตาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนก

Blackout date
ช่วงเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ว่าไม่สามารถให้บริการอัตราพิเศษได้ (มักเป็นช่วงวันหยุด ฤดูกาลท่องเที่ยว)

Boarding card
เอกสารสำหรับผู้โดยสารของสายการบินเพื่อขึ้นเครื่องบิน จะได้รับเมื่อเครื่องบินที่โดยสารมานั้นได้จอด แวะพักที่เมืองใดเมืองหนึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือเพื่อแวะเติมเชื้อเพลิงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ผู้โดยสารจะได้รับการแจกบัตรสำหรับขึ้นเครื่องบินอีกครั้งหนึ่ง เท่ากับเป็นการนับจำนวนผู้โดยสารไปในตัว

Boarding pass
บัตรขึ้นเครื่อง หรือบัตรเข้ายานพาหนะ เป็นบัตรอนุญาตสำหรับผู้โดยสารผ่านลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ขึ้นรถไฟหรือ ยานพาหนะโดยสารอื่นๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งของการ check-in ปัจจุบันบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งมีบริการ ออกบัตรอนุญาตนี้ล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากช่วยประหยัดเวลา และลดโอกาสที่ผู้โดยสารจะถูกทางสายการบินเปลี่ยนที่นั่ง

Boarding priority
ระเบียบหรือหลักการของแต่ละสายการบินในการคัดเลือกผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในแต่ละประเภทว่าใครจะได้รับสิทธิในการขึ้นเครื่องก่อน

Board of directors setup
เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม โดยจัดเป็นโต๊ะยาวแถวเดียวและผู้เข้าร่วมการประชุมนั่งหันหน้าเข้าหากัน รูปแบบการจัดห้องประชุมแบบนี้มักใช้กับการประชุมขนาดเล็ก

Boatel
1. เรือใหญ่ซึ่งจอดถาวรและมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งบริการ เช่นเดียวกับโรงแรมทั่วไป2. โรงแรมที่ตั้งอยู่ติดกับท่าจอดเรือ และให้บริการทั้งหมดหรือส่วนใหญ่แก่ผู้เดินทางโดยทางเรือ (โดยทั่วไปจะใช้ในความหมายที่ 2 มากกว่าความหมายที่ 1)

Border pass
สวนพฤกษศาสตร์ สถานที่ที่ทางการได้รวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกให้เป็นลำดับตามหมวดหมู่และสกุล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่ประเทศชาติต่อไป

Boutique agency
บริษัทนำเที่ยวขนาดเล็กเน้นคุณภาพ ใช้เรียกบริษัทนำเที่ยวขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจมุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวยามว่าง หรือการท่องเที่ยวเฉพาะเรื่อง

Boutique hotel
โรงแรมขนาดเล็กเน้นคุณภาพ

Brasserie
เป็นคำภาษาฝรั่งเศส หมายถึง โรงงานเบียร์ (Brewery) บางครั้งอาจหมายถึง ภัตตาคาร, caf?, หรือ Beer Garden ก็ได้

Breakage
เงินที่ผู้ให้บริการเดินทางได้รับจากส่วนที่เหลือจากการใช้บริการของลูกค้า ซึ่งมาจากการที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อบริการทั้งหมดในแพ็กเก็จหนึ่ง แต่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการทั้งหมดที่ซื้อไว้

Breakout session
กระประชุมกลุ่มย่อย การประชุมของกลุ่มย่อยที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมใหญ่และนำผลการประชุมไปเสนอในการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

Budget hotel
โรงแรมราคาประหยัด โรงแรมที่จำกัดขนาดและปริมาณสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งบริการ สำหรับผู้พักที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปหมายถึง โรงแรมระดับสองดาว

Buffet service
การบริการอาหารแบบบริการตนเอง (self service) มีอาหารไว้ให้เลือกหลากหลายประเภทเหมาะสำหรับให้บริการลูกค้าจำนวนมาก

Bulk fare
บัตรโดยสารลดราคาพิเศษ หรือบัตรโดยสารราคาเหมาที่จำหน่ายให้กับเอเย่นต์ที่สำรองที่นั่งจากสารการบินโดยตรงเท่านั้น

Bungalow
บังกะโล เป็นรูปแบบที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว และนิยมสร้างในพื้นที่ชนบท เพื่อให้ผู้พักแรมสามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

Busboy
พนักงานเดินอาหาร ผู้มีหน้าที่ไปสั่งอาหารที่ครัว นำอาหารที่สั่งมายังห้องอาหาร เก็บภาชนะและเครื่องมือต่างๆ ออกจากโต๊ะ รวมทั้งรักษาความสะอาดและดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ในเขตที่ตนรับผิดชอบ บางครั้งเรียกว่า Commis

Business center
ศูนย์บริการธุรกิจ เป็นศูนย์บริการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ ในโรงแรม ศูนย์ประชุม เป็นต้น เป็นการบริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักหรือผู้ใช้บริการที่เป็นนักธุรกิจ ศูนย์บริการจัดเตรียมเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ได้แก่ เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดี เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร บางแห่งยังจัดเตรียมล่าม พนักงานแปลและเลขานุการไว้อีกด้วย

Butler
พนักงานต้นห้อง พนักงานที่มีหน้าที่บริการแขกด้านอาหารและเครื่องดื่ม หรือบริการพิเศษตามที่แขกต้องการโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม และเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหารวมทั้งคอยดูแลความสะดวกสบายให้กับแขก ตลอดจนประสานงานกับแผนกต่างๆ

Butterfly watching
การดูผีเสื้อ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบหนึ่ง ในประเทศไทยมีผีเสื้อกว่า 1200 ชนิด แหล่งชมผีเสื้อที่ดีของไทย ได้แก่ ทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้ง และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เป็นต้น

Cabana
ประเภทห้องพักชนิดหนึ่ง ห้องพักขนาดเล็กที่อยู่ใกล้ทะเลหรือสระน้ำ โดยปกติจะอยู่แยกจากตัวอาคารใหญ่ของโรงแรม

Cabin attendant
พนักงานบริการบนเครื่องบิน เป็นคำเรียกรวมๆ อาจใช้คำว่า “steward” สำหรับพนักงานต้อนรับชาย และ “air hostess” สำหรับพนักงานต้อนรับหญิง

Cabotage
การรับขนส่งการจราจร 2 จุดในประเทศ การที่สายการบินจากต่างชาติสามารถขนส่งผู้โดยสารมาสู่จุดหมายปลายทางในประเทศอื่นได้ 2 แห่ง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศที่เป็นจุดหมายปลายางมักสงวนไว้สำหรับสายการบินภายในประเทศของตนเท่านั้น

Cabotage fare
บัตรโดยสารในราคาซึ่งจำกัดให้ประชากรในประเทศหนึ่งๆ ที่เดินทางภายในขอบเขตของประเทศนั้นๆ

Camp
ที่พักประเภทแค้มป์ เป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบท (Rural tourism) โดยเป็นที่พักชั่วคราว นักท่องเที่ยวหรือผู้พักแรมนิยมกางเต้นท์ร่วมกิจกรรมและบางครั้งประกอบอาหารในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยบางแห่งจัดบริเวณไว้สำหรับตั้งแค้มป์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

Campaign theme
หัวข้อรณรงค์ เป็นหัวข้อหลักที่ใช้ในการรณรงค์ ซึ่งหน่วยงานจะประกาศเผยแพร่ให้ทราบทั่วกันในช่วงเวลาที่เหมาะ อาทิ การใช้ข้อความรณรงค์ในปี 2543 เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย ว่า “Amazing Thailand 2000 Enchantment for the Next Thousand Years”

Canape
อาหารเรียกน้ำย่อย ทำด้วยแป้ง ขนมปังกรอบ หรือ ขนมปังปิ้ง แล้วแต่งหน้าด้วยอาหารชนิดต่างๆ เช่น ไข่ปลาคาเวียร์ แตงกวาดอง เป็นต้น

Cancellation insurance
การประกันการยกเลิก เป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากผู้จัดยกเลิก

Canoeing
การพายเรือแคนู เรือแคนูเป็นเรือหัวเรียว ใช้พายใบเดียวและมีนาด 1-4 ที่นั่ง มีขนาดใหญ่กว่าเรือคยัคและไม่มีฝาปิด เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวและพักแรม

Caravan
การท่องเที่ยวแบบคาราวาน รูปแบบการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งโดยนักท่องเที่ยวใช้รถยนต์ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือรถพ่วงท้าย เป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่กำหนด และมีการพักค้างแรมในรถหรือที่พักที่จัดไว้ให้สำหรับคาราวาน ตามจุดแวะพักต่างๆ บางครั้งมีการเดินทางเป็นหมู่คณะหรือขบวนโดยสารเดินทางพร้อมๆ กัน และใช้รถหลายๆ คัน

Caravansary
ที่พักคาราวาน บริเวณจุดแวะที่พักค้างคืนสำหรับคาราวาน ซึ่งจะมีบริการอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้เดินทางด้วย

Caupona
โรงแรมขนาดเล็กๆ ในยุคโรมันตอนต้น

CBF (Continental breakfast)
อาหารเช้าแบบยุโรป ประกอบด้วยชาหรือกาแฟ ขนมปัง ซึ่งอาจเป็นขนาปังปิ้ง ครัวซองหรือขนมปังแบบก้อน (roll)

Charter flight
เที่ยวบินที่เครื่องบินนั้นได้รับการเช่าเหมาบริการบินให้แก่บุคคลคณะใดคณะหนึ่งเป็นพิเศษ เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำโดยั่วไปแล้วเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบริการปกติตามเส้นทางที่กำหนด แต่ไม่เปิดการบริการแก่บุคคลทั่วไป เครื่องบินที่ใช้สำหรับเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำอาจจะเป็นเครื่องบินที่ให้บริการปกติตามเส้นทางที่กำหนดหรือเครื่องบินสมทบ

Charter Inclusive Tour (CIT)
การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำในการเดินทาง

Check in
การลงทะเบียนเข้าพัก/โดยสารยานพาหนะ โดยหลักสากลแล้ว ผู้เข้าพักจะสามารถลงทะเบียนการเข้าพักได้ตั้งแต่เวลาระหว่าง 12.00 น. – 18.00 น. แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังใช้กับการลงทะเบียนโยสารยานพาหนะด้วย

Chef
หัวหน้าพ่อครัว เป็นภาษาฝรั่งเศส ในภาษาอังกฤษ-อเมริกันหมายถึงหัวหน้าพ่อครัวในครัวใหญ่ๆ จะแบ่งจัดเจนระหว่าง chef ซึ่งมีหน้าที่วางแผนและดูแลการทำอาหาร กับ cook ซึ่ง หมายถึงพ่อครัวผู้มีหน้าที่ทำอาหาร หากเป็นโรงแรมใหญ่จะมี chef ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆ กัน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านของหวาน ผู้เชี่ยวชาญด้านสลัดเป็นต้น

Circle fare
อัตราค่าโดยสารไปกลับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือรถไฟ ซึ่งจะเป็นราคาพิเศษจะต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารไปหรือกลับที่ขายเฉพาะเที่ยว หรือจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง

Classroom setup
การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม โดยจัดเรียงโต๊ะและที่นั่งในลักษณะเดียวกับการจัดห้องเรียน ทั้งที่นิยมจัดให้มีแถวว่างตรงกลางห้องสำหรับเดินเข้าออก

Cliff Climbing
การปีนหน้าผา เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรูปแบบหนึ่งที่ท้าทาย ตื่นเต้น ประกอบกับการฝึกความชำนาญทักษะของร่างกาย แหล่งปีนเขาและหน้าผาสำคัญของประเทศไทย ได้แก่ หน้าผาบริเวณอ่างพระนาง จ.กระบี่

Clinic
การประชุมกลุ่มเล็กๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อแนะนำหรือฝึกฝนในเรื่องต่างๆ ที่กำหนดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมของผู้มีหน้าที่รับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ฯลฯ

Cocktail
เหล้าผสมชนิดต่างๆ โดยการเขย่าหรือคน มีสูตรต่างๆ กันดื่มก่อนอาหารหรือกับอาหารว่าง (snacks) หรืออาจหมายถึง อาหารจานแรก (appetizer) เช่น fruit cocktail หรือ shrimp cocktail

Code of conduct for tourism
แนวทางปฏิบัติ/คู่มือการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยแยกเป็นสาขาต่างๆ ได้แก่ หลักเกณฑ์การปฏิบัติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษในแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งบัญญัติโดยองค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization)

Code of practice for tourism
แนวทางปฏิบัติ/คู่มือจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Coffee Break
ช่วงเวลาพักระหว่างการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาได้พักผ่อนและรับประทานน้ำชา กาแฟ อาหารว่าง

Cold cuts
อาหารจานเย็นทำจากเนื้อสัตว์ เนื้อหั่นบางๆ หลายชนิดรวมกัน ใช้รับประทานเป็นอาหารจานเย็น

Colloquium
การพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการถกปัญหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Commercial rate
อัตราค่าห้องพักโรงแรมที่ตกลงไว้กับบริษัทต่างๆ อัตราค่าห้องพักราคาพิเศษของโรงแรมที่ให้กับบริษัท หรือกลุ่มนักเดินทางที่มีการตกลงกันไว้ก่อน

Community-based tourism
การท่องเที่ยวชุมชน เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นชุมชน พื้นฐานที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของพื้นที่ การท่องเที่ยวชุมชน มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นด้วยการสร้างงานและการกระจายรายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แหล่งท่องเที่ยวในประเภทนี้ที่มีชื่อเสียงของไทย ได้แก่ ชุมชนคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น

Computer airline
สายการบินที่ให้บริการเป็นประจำในจุดต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการนักธุรกิจ

Competent official
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งผู้ว่าการฯ แต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชาบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535

Complimentary room
ห้องพักอภินันทนาการ เป็นห้องที่โรงแรมมอบให้เป็นอภินันทนาการแก่ผู้เข้าพักในฐานะที่บุคคลนั้นมีคุณประโยชน์กับโรงแรม

Concierge
พนักงานบริการทั่วไป พนักงานโรงแรมที่คอยบริการแขกของโรงแรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริการที่นอกเหนือจากบริการปกติทั่วไป อาทิ การรับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ภัตตาคาร หรือบริการอื่นๆ ตามที่แขกต้องการ

Condominium hotel
โรงแรมกึ่งคอนโดมิเนียม โรงแรมซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดเปิดโอกาสให้ลูกค้าถือกรรมสิทธิ์ครอบครองได้ในลักษณะเช่นเดียวกับการซื้อคอนโดมิเนียม

Conducted tour
การนำเที่ยวแบบมีผู้นำกลุ่ม การเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตามรายการที่วางแผนไว้โดยจ่ายค่าตอบแทนล่วงหน้า และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งจะอยู่ร่วมกับคณะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการเดินทาง กำหนดการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ โดยมีมัคคุเทศก์

Conference
การประชุม คล้ายกับการประชุมแบบ Convention แต่โดยทั่วไปจะเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่เฉพาะเจาะจงลงไป ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีจำนวนไม่มากเท่ากับการประชุมแบบ Convention

Configuration
การตกแต่งภายในของพาหนะ

Congress
การประชุม

Conjunction ticket
บัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับการเดินทางที่มีจุดแวะพักหลายจุด บัตรโดยสารประเภทนี้มีด้วยกัน 2 ฉบับขึ้นไป แม้ว่ามีบัตรโดยสาร 2 ฉบับ หมายเลขเรียงลำดับกัน บัตรโดยสารฉบับที่สองจะผนวกเข้ากับบัตรโดยสารฉบับแรกด้วยการเย็บลวด แต่ผู้เดินทางจะได้รับรหัสการสำรองที่นั่งบนเครื่องบินรหัสเดียว

Connecting door
ประตูเชื่อมห้องพัก ประตูห้องพักที่เปิดถึงกันได้ระหว่างสองห้อง

Connecting flight
เที่ยวบินต่อเนื่อง หมายถึง การเดินทางจากเมืองต้นทางไปยังเมืองปลายทางโดยอาจมีการเปลี่ยนเครื่องบิน ณ เมืองใดเมืองหนึ่งในระหว่างการเดินทาง (on-line-connection) หรืออาจเป็นการเปลี่ยนเครื่องกับสายการบินอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกัน (off-line connection)

Connecting room
ห้องพักที่เชื่อมต่อ/ทะลุถึงกัน ห้องพักตั้งแต่สองห้องขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในระนาบเดียวกัน มีผนังห้องร่วมกันและภายในห้องพักสามารถเปิดถึงกันได้ เหมาะสำหรับผู้เข้าพักที่เป็นครอบครัว

Conservation tourism
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความดั้งเดิม มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินทั้งได้ความรู้ มีความเข้าใจต่อสภาพธรรมชาติสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกต่อการรักษาคุณค่าของสภาพแวดล้อม และชุมชนในท้องถิ่นในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว

Consomme
ซุปใส ลักษณะเป็นน้ำใส อาจมีผักหรือเนื้อชิ้นเล็กๆ ผสม เช่น ซุปหัวหอม

Consortia
การรวมตัวของหน่วยงานทางการท่องเที่ยวเพื่อประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น บริษัทนำเที่ยว 5 แห่ง ร่วมกันขายรายการนำเที่ยวรายการเดียวกันในราคาเดียวกัน และดำเนินการให้บริการร่วมกัน

Consortium
เหมือนกับ Consortia

Consumer show
การแสดงที่เปิดสำหรับสาธารณชนมีการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของบริษัทต่างๆ

Convention
การประชุม เป็นการประชุมใหญ่ในสถานที่ประชุมขนาดใหญ่ เมื่อประชุมกันแล้วจะมีการแยกประชุมกลุ่มของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นการประชุมย่อย (Breakout) การประชุมลักษณะนี้จะจัดประจำสม่ำเสมอตามปกติจะจัดปีละครั้ง ระยะเวลาการประชุม 3 วัน และมักจะจัดร่วมกับนิทรรศการ มีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 100 – 30,000 คน ในทวีปยุโรปจะเรียกว่า Congress ซึ่งเน้นว่าเป็นการประชุมที่ผู้ร่วมประชุมเดินทางมาจากต่างประเทศ

Conventional tourism
การท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม/แบบทั่วไป การท่องเที่ยวในแบบทั่วไปดั้งเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะเที่ยวในแบบนี้ หมายรวมถึง การท่องเที่ยวเชิงปริมาณ (Mass tourism) หรือการท่องเที่ยวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาก

Convention and Visitor Bureau (CVB)
องค์กรของรัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชน

Corkage
ค่าบริการในการเปิดเหล้า เป็นค่าบริการของแต่ละขวดที่ลูกค้านำมาจากข้างนอกเพื่อมาดื่มในร้าน

Corporate rate
อัตราค่าห้องพักโรงแรมที่ตกลงไว้กับบริษัทต่างๆ เหมือน Commercial rate

Cot
เตียงเด็กเล็กที่เสริมเข้าไปในห้องพัก บางโรงแรมจัดให้เป็นการบริการพิเศษ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Courier
ผู้ดูแลคณะท่องเที่ยว บุคคลที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบคณะท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

CP(Continental plan)
เป็นการบริการลักษณะหนึ่งของโรงแรมที่มีอัตราค่าห้องพักรวมค่าอาหารเช้าแบบ Continental ซึ่งประกอบด้วยขนมปัง แยม และเครื่องดื่มร้อน

Crew member
ลูกเรือ พนักงานที่เดินทางมากับพาหนะโดยสารเพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้โดยสาร

Crib
เหมือนกับ Cot

CRS (Computer Reservation System)
ระบบการสำรองที่พักโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยปกติจะหมายรวมถึงการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน รถไฟ และเรือ

Cruise tourism
การท่องเที่ยวทางเรือ การเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือเดินสมุทร

Cruise passenger
ผู้โดยสารเรือท่องเที่ยว บุคคลซึ่งเดินทางโดยสารมากับเรือท่องเที่ยว

Culinary
เกี่ยวกับการทำอาหาร และการครัว

Cultural attraction
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและสิ่งดึงดูดใจอยู่ที่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปะแขนงต่างๆ ของพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของไทย ได้แก่ เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช

Cultural tourism
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจอยู่ที่วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนแหล่งโบราณสถานประเพณีและศิลปะแขนงต่างๆ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การเที่ยวชมงานประเพณีของราชสำนักและประเพณีพื้นบ้าน อาทิ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

Customs
พิธีการศุลกากร พิธีการที่นักท่องเที่ยวหรือบุคคลที่เดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง จำเป็นต้องแสดงสิ่งของ สัมภาระที่ติดตัวมาต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามกฎระเบียบภาษีศุลกากรของประเทศนั้น เพื่อประเมินราคาเสียภาษีอากร

Cut-Off-Hour
การกำหนดเวลาเข้าพักสำหรับแขกที่ได้สำรองห้องพักของโรงแรม โดยปกติจะต้องเข้าพักในเวลาไม่เกิน 18.00 น. ถ้าแขกยังไม่เข้าพักตามเวลาที่กำหนด โรงแรมสามารถเสนอขายห้องให้ผู้อื่นเข้าพักได้

Day-rate
อัตราค่าบริการห้องพักในช่วงกลางวัน เป็นอัตราค่าบริการห้องพักของโรงแรมสำหรับการใช้บริการในช่วงกลางวันเท่านั้น

Day tripper
นักทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ โดยมิได้ค้างคืนและไม่มีรายได้หรือค่าตอบแทนในการไปเยือนสถานที่นั่น บางครั้งเรียกว่า Excursionist หรือ Day visitor

Day visitor
นักทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน เหมือน Day tripper

Deadhead flight
การบินที่ไม่มีรายได้ หรือวัตถุประสงค์ทางการค้า การเคลื่อนย้ายเครื่องบินเพื่อนำไปเก็บ หรือนำกลับไปยังที่ใดที่หนึ่งโดยไม่มีผู้โดยสารหรือสินค้าในเที่ยวบินนั้นๆ

Debarkation
การออกจากท่า การออกจากท่าของพาหนะประเภทต่างๆ อาทิ เรือ รถไฟ เครื่องบิน

Declaration form
แบบฟอร์มสำแดงสิ่งของ เอกสารที่ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องกรอกเพื่อแสดงรายการสิ่งของที่นำติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อกำหนดของการเดินทางเขาประเทศของแต่ละประเทศ หากมีสิ่งของต้องสำแดง ผู้เดินทางเข้าจะต้องนำสิ่งของเหล่านั้นผ่านระเบียบพิธีการศุลกากรก่อนนำสิ่งของนั้นเข้ามาในประเทศ

Declare
การสำแดงสิ่งของตามกฎระเบียบที่กำหนดเมื่อเดินทางเข้า-ออกประเทศ

Dedicated agent
ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับเลือกให้ทำงาน ให้กับบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่ง

Delicatessen
ร้านอาหารเล็กๆ ร้านอาหารหรือส่วนหนึ่งของร้านที่ขายอาหารสำเร็จรูป เช่น สลัด มักกะโรนี แซนด์วิช เนื้ออบ ไก่ทอด ฯลฯ

Demi-Pension
อัตราค่าโรงแรมซึ่งคิดเฉพาะค่างห้องพัก ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น

Denied-Boarding compensation
การจ่ายเงินสดหรือบัตรโดยสารเครื่องบินชดเชย สำหรับผู้โดยสารของสายการบินซึ่งไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องจากที่นั่งเต็ม ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง

Density card
เอกสารบันทึกการสำรองที่พัก เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆ ใช้แสดงข้อมูลการรับสำรองห้องพักประเภทต่างๆ แต่ละวันในช่วง 1 เดือน ทั้งนี้จะอำนวยความสะดวกให้พนักงานทราบจำนวนห้องพักที่ว่างและสามารถตอบรับการจองห้องของลูกค้าได้ในเวลารวดเร็ว

Departure hall
ห้องพักผู้โดยสารขาออก

Departure passenger
ผู้โดยสารขาออก

Destination
จุดหมายปลายทาง สถานที่ซึ่งผู้เดินทางเลือกที่จะไปเยือน

Destination Management Company (DCM)
บริษัทที่ดำเนินการจัดการเรื่องการขนส่งภาคพื้นดิน การจัดงานเลี้ยงโรงแรมและจัดนำเที่ยวให้แก่ incentive

Destination planner
ผู้ที่มีอาชีพจัดหาข้อมูลข่าวสารและบริการอื่นๆ ของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปวางแผนจัดการท่องเที่ยว การประชุมหรือสัมมนา

Direct flight
เที่ยวบินตรง เที่ยวบินที่บินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง โดยผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง แต่บางครั้งอาจจอดแวะพักระหว่างทางได้

Disembarkation card
เอกสารแสดงตนในการเดินทางทางอากาศเพื่อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง ผู้เดินทางจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำการ ณ ท่าอากาศยาน บางทีเรียกว่า landing card / arrival card / entry card

Diving
การดำน้ำ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทหนึ่ง ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ การดำน้ำตื้น (Snorkeling diving หรือ Skin diving) และการดำน้ำลึก (Scuba diving) สำหรับการดำน้ำลึก นักดำน้ำจำเป็นต้องผ่านการอบรมและได้รับบัตรอนุญาตดำน้ำจากสถาบัน PADI (Profession Association of Diving Instructors) หรือสถานบัน NAUI (National Association of Underwater Instructors) หรือ จากตัวแทนสถาบันเสียก่อน การดำน้ำลึกแยกออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ การดำเรือจม (Wreck dive) การดำถ้ำ (Cave diving) การดำน้ำในเวลากลางคือ (Night diving) เป็นต้น

Disembarked passengers
ผู้โดยสารขาเข้า

Domestic convention
การประชุมภายในประเทศ การประชุมของกลุ่มบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น

Domestics excursionists
นักทัศนาจรภายในประเทศ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรไปยังอีกสถานที่หนึ่งภายในประเทศ โดยมิได้ค้างคืนเพื่อประกอบ กิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน

Domestic exhibition
นิทรรศการภายในประเทศ การจัดนิทรรศการที่ผู้เข้าร่วมจัดงานเป็นบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งจัดขึ้นภายในประเทศนั้น

Domestic Inclusive Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา)
การนำเที่ยวภายในประเทศเฉพาะบุคคล เป็นการจัดเที่ยวภายในประเทศให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน

Domestic Independent Tour (D.I.T) (ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา)
เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)

Domestic Individual Tour (D.I.T)
เหมือน Domestic Inclusive Tour (D.I.T)

Domestic passenger
ผู้โดยสารภายในประเทศ

Domestic tourism
การท่องเที่ยวภายในประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศหนึ่งภายในประเทศนั้น

Domestic tourist
นักท่องเที่ยวภายในประเทศ นักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน

Domestic transfer
การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินภายในประเทศของสายการบินเดียวกัน หรือระหว่างสายการบิน

Domestic travel
การเดินทางภายในประเทศ การเดินทางของบุคคลที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามรวมทั้งการท่องเที่ยว

Domestic visitor
ผู้เยี่ยมเยือนภายในประเทศ ผู้เยี่ยมเยือนที่เดินทางอยู่ภายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตน

Double-double room
ห้องพักที่โรงแรมจัดเตียงนอนคู่ขนาดใหญ่ จำนวน 2 เตียงไว้ในห้องพัก ซึ่งสามารถเข้าพักได้ถึง 4 คน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า twin double room

Double occupancy rate
อัตราค่าห้องพักคู่ ราคาค่าห้องพักสำหรับผู้เข้าพัก 2 คน

Double room
ห้องพักคู่ ห้องพักสำหรับ 2 คน มีห้องน้ำภายในห้อง อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ จัดไว้สำหรับ 2 คน มีชุดรับแขกเล็กๆ รวมทั้งตู้เสื้อผ้า และมินิบาร์ด้วย ห้องพักคู่มี 2 ชนิดคือ1. ห้องพักคู่ชนิดเดี่ยว (Double bedded room) ภายในห้องจะมีเตียงขนาดใหญ่ 180×180 เซนติเมตร เตียงเดียว สามารถนอนได้ 2 คน2. ห้องพักคู่ชนิดเตียงเดี่ยว 2 เตียง ภายในห้องจะมีเตียงสำหรับนอนคนเดียว 2 เตียง วางแยกกันมีโต๊ะหัวเตียงวางอยู่ตรงกลาง โรงแรมสามารถขายห้องพักแบบนี้เป็นห้องพักเดี่ยวโดยคิดราคาสำหรับคนเดียว

Drive-in restaurant
ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาจอดเพื่อสั่งอาหารและรับประทานอาหารอยู่ภายในรถ พบมากในทวีปอเมริกาเหนือ

Drive-through restaurant
ร้านอาหารที่ลูกค้าขับรถเข้ามาเพื่อสั่งอาหาร เมื่อชำระเงินแล้วก็ขับไปได้เลย

Drop off charge
เงินที่บริษัทให้เช่ารถเรียกเก็บจากผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้นำรถมาคืนในจุดที่มาขอเช่ารถ

Dry lease
การเช่าเหมาลำเปล่า การเช่าพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาหนะประเภทเครื่องบิน โดยการเช่าที่ไม่รวมคนทำงาน ลูกเรือหรือบริการอื่นๆ แม้กระทั่งน้ำมัน และการซ่อมบำรุง

Duty
ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลเรียกเก็บจากราษฎรที่ทำการค้าขาย ค่าธรรมเนียมในทางศุลกากรคือค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลแต่ละประเทศเรียกเก็บจากสินค้าหรือสิ่งของที่ได้มีการระบุไว้ โดยเรียกเก็บตามประเภทขนาดที่แตกต่างกันของสินค้า

Duty free
ปลอดอากร การยกเว้นอากรสำหรรับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

Duty free import
รายการ ชนิด และขนาดของสิ่งของที่รัฐบาลแต่ละประเทศกำหนดไว้ให้สามารถนำเข้าประเทศนั้นๆ โดยอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือต้องเสียภาษีตามที่ระบุไว้

Duty free shop
ร้านค้าปลอดภาษี ร้านค้าปลีกที่จำหน่ายเฉพาะสินค้าปลอดภาษีและห้ามนำมาใช้หรือบริโภคภายในราชอาณาจักร ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำสินค้านั้นออกนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องเสียอากรศุลกากร

Ecolodge
ที่พักที่รักษาสภาพแวดล้อม/ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่พักซึ่งมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1. การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมต้องคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น 2. การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ 3. การประกอบการจะต้องมีขนาดเล็ก มีการจัดการบริหารโดยครอบครัว (ท้องถิ่น) หลีกเลี่ยง การลงทุนจากภายนอกพื้นที่ให้มากที่สุด4. จัดระบบการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการให้แก่เจ้าของกิจการ 5. การจัดการด้านของเสียจะต้องเน้นในเรื่อง Recycle และ Reuse

E-commerce
การพาณิชย์อิเลคโทรนิค ระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโดยผ่านสื่ออิเลคโทรนิค อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ เป็นต้น

Economy hotel
โรงแรมราคาประหยัด

Ecotourism
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

Educational tourism
ทัศนศึกษา การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ชุมชนท้องถิ่นรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการศึกษาหาความรู้ ในต่างพื้นที่การนำชมสถานที่ต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญดำเนินการบรรยายให้ความรู้อย่างมีระบบ

Embarkation
เอกสารแสดงตนในการเดินทางออกนอกประเทศโดยทางอากาศ ผู้เดินทางจะต้องยื่นต่อกองตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยาน บางครั้งเรียกว่า departure card / exit card

Embarked passengers
ผู้โดยสารขาออก

English breakfast
อาหารเช้าแบบอังกฤษ อาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถสั่งจากรายการอาหารได้ตามใจชอบ ประกอบด้วยเครื่องดื่มหรือผลไม้สด เครื่องดื่มร้อน อาหารประเภทแป้ง แปรรูป เช่น คอร์นเฟลค ฯลฯ หรือข้าวต้ม ขนมปัง เนย ผลไม้กวน ปลา ไข่ และ เนื้อ แพนเค้กหรือวอฟเฟิล เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์แช่เย็น

English service
การบริการแบบอังกฤษ/การบริการแบบตักอาหารให้ลูกค้า การบริการอาหารโดยจะปรุงอาหารและจัดใส่ภาชนะเรียบร้อยจากในครัวแล้ว พนักงานบริการจะนำมาตักให้ลูกค้าที่โต๊ะอาหาร นิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดี หรือในงานเลี้ยงต่างๆ

Entre
ในอดีตใช้สำหรับเรียกอาหารที่เสิร์ฟระหว่างคอร์สปลาและเนื้อ แต่ปัจจุบันหมายถึงอาหารที่เป็นคอร์สหรือเมนคอร์ส

Entry card
เหมือนกับ Disembarkation card

Environmental Impact Assessment (EIA)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้หลักการวิชาการในการทำนาย หรือคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบนั้นในทางบวกและทางลบของการดำเนินโครงการพัฒนาที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะได้หามาตรการป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด

Environmentally sensitive areas
พื้นที่เปราะบางด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป ซึ่งอาจถูกทำลายหรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ง่าย

Environmental Management
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีโครงสร้าง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน วิธีการ กระบวนการและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการดำเนินงาน องค์ประกอบสำคัญของระบบ EMS ได้แก่ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนการควบคุมตรวจสอบ และการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา

Escorted tour
การนำเที่ยวแบบมีผู้นำกลุ่ม

E-shaped setup
การจัดห้องประชุมรูปตัว E เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุมโดยจัดเป็นตัวอักษร E

Ethnic tourism
การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจอยู่ที่เอกลักษณ์/ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ หรือประเพณีของสังคมใดสังคมหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์มนุษย์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องของพิธีกรรมต่างๆ อาทิเช่น พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชุมชน เป็นต้น

European plan
การบริการห้องพักของโรงแรมที่ไม่รวมค่าอาหาร ถ้าผู้เข้าพักต้องการรับประทานอาหารในห้องอาหารต่างๆ ของโรงแรม จะต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก

Excursion
ทัศนาจร การเดินทางท่องเที่ยวโดยไม่พักค้างคืน

Excursion fares
ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวปกติไป-กลับในราคาพิเศษ ซึ่งลูกค้าสามารถแวะพักกลางทางได้โดยต้องระบุ เมื่อจองตั๋ว และจะได้รับเงินค่าตั๋วคืนทั้งหมดหากยกเลิกการเดินทาง อย่างไรก็ตามทางสายการบินมักมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ลูกค้าต้องระบุระยะเวลาที่พักต่ำสุดและหรือสูงสุด เป็นต้น เพื่อป้องกันการสูญเสียรายไดจากการขายตั๋วราคาเต็ม

Excursionist
นักทัศนาจร/นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน

Executive housekeeper
หัวหน้าแผนกแม่บ้าน มีหน้าที่รับผิดขอบห้องพักในด้านความเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้แขกเข้าพักได้ รวมทั้งดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Exhibition
นิทรรศการ การแสดงสินค้าและบริการผู้ขาย ทำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นและรับรู้สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น อาจจัดควบคู่กับการประชุมแบบ Convention หรือ Conference ในยุโรปจะใช้คำว่า Exposition ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

Exit card
เหมือนกับ Embarkation card

Expatriate
ประชากรของประเทศหนึ่งที่ไปอาศัยในอีกประเทศหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจใดๆ เช่น ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เป็นต้น

Extra bed
เตียงเสริม พิเศษสำหรับแขกคนที่ 3 ที่ไม่ต้องการเปิดห้องเพิ่ม

Flight connection
การต่อเที่ยวบิน การเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดระหว่างทางจุดหนึ่ง ซึ่งผู้โดยสารต้องเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

Floor supervisor
หัวหน้าชั้น/แม่บ้านประจำชั้น ตำแหน่งหนึ่งในแผนกแม่บ้าน ทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของแม่บ้านกับผู้ช่วยแม่บ้านในโรงแรมเฉพาะชั้น

Fly-drive package
รายการนำเที่ยวที่รวมบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ผนวกกับค่าเช่ารถในพื้นที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง

Folio
ใบแจ้งหนี้ของแขกที่พักอยู่ในโรงแรม เอกสารที่แสดงรายละเอียดการใช้บริการต่างๆ ของแขกที่พักอยู่ในโรงแรม

Foreign Escorted Tour (FET)
การนำเที่ยวต่างประเทศแบบมีผู้นำกลุ่ม การท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยกระทำจากประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางในการเดินทาง ทั้งนี้รวมถึงบริการต่างๆ ของมัคคุเทศก์ด้วย

Foreign Independent Tour (FIT)
การนำเที่ยวต่างประเทศ
เฉพาะบุคคล การจัดนำเที่ยวต่างประเทศซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคลองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (เป็นความหมายที่สมาคมโรงแรมไทยใช้) ทั้งนี้ คำว่า FIT มีหลายความหมาย กรุณาดูความหมายอื่นด้วย

Foreign Independent Traveler ( FIT)
นักท่องเที่ยวประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยอิสระและไม่ผ่านบริษัทนำเที่ยว ทั้งนี้ คำว่า FIT มีความหมายกรุณาดูความหมายอื่นประกอบด้วย

Foreign Tourist
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ บุคคลที่ถือสัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติเดียวกับปะเทศที่ตนไปเยือน ทั้งนี้เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรของตนไปค้างคืนยังอีกสถานที่หนึ่งโดยมีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน เพื่อกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดค่าจ้างค่าตอบแทน

Forest lodge
บ้านพักในป่า เป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบท(Rural tourism) โดยมักตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บ้านพักในป่า ได้แก่ บ้านพักของอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ เป็นต้น

Forest park
วนอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าที่มีทิวทัศน์สวยงามซึ่งจัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน มีเนื้อที่ไม่ถึงกับขนาดจะจัดตังเป็นอุทยานแห่งชาติได้ แต่ในทางปฏิบัติวนอุทยานบางแห่งก็มีลักษณะเป็นอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อไป

Fortress hub
ท่าอากาศยานที่เป็นศูนย์กลางหลักในการเชื่อมต่อเที่ยวบินของสายการบินใดสายการบินหนึ่งซึ่งมีเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ขึ้น – ลง ณ สนามบินนั้น

Forum
ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย การประชุมเพื่อศึกษาหรือโต้แย้งกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ โดยทั่วไป จะมีคณะวิทยากรเป็นผู้เสนอเรื่องหรือเป็นผู้นำสนทนาบรรยายในเรื่องที่ถกเถียงกันก่อน ผู้ฟังหรือผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการกระตุ้นให้ร่วมสนทนาถกเถียงแสดงความคิดเห็นด้วย

Franchise
สัญญาที่บริษัทหนึ่งให้สิทธิแก่ธุรกิจอิสระ (เช่น โรงแรม หรือบริษัทรถยนต์ให้เช่า) ในการจำหน่ายจ่ายแจกผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ชื่อของบริษัทตน บริษัทที่ขายสิทธิดังกล่าวจะให้การสนับสนุนด้านการตลาด และการจัดการ ส่วนบริษัทที่ซื้อสิทธิมาดำเนินการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าธรรมเนียมรายเดือน และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ขายสิทธิกำหนด

Free and Independent Traveler(FIT)
เป็นคำศัพท์ที่ผู้ประกอบธุรกิจบางแห่งใช้เรียกนักท่องเที่ยวใดๆ ก็ตามที่จัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และไม่ผ่าบริษัทนำเที่ยว ทั้งนี้คำว่า FIT มีหลายความหมายกรุณาดูความหมายอื่นประกอบด้วย

Freedoms of the air
สิทธิทางการบิน ข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องของสิทธิและการจราจรด้านการบินที่ได้มีการลงนามจัดทำสัญญาไว้

Free Independent Traveler (FIT)
นักท่องเที่ยวใดๆ ที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองโดยอิสระ และไม่ผ่านบริษัทนำเที่ยวอาทิ Backpacker เป็นต้น

Free Individual Traveler (FIT)
นักท่องเที่ยวใดๆ ที่เดินทางร่วมกันไม่เกิน 10 คน โดยไม่ผ่านบริษัทนำเที่ยว อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น ทั้งนี้คำว่า FIT มีหลายความหมายกรุณาดูความหมายอื่นประกอบด้วย

Free port
ท่าเรือปลอดภาษี

Freighter
พาหนะขนส่งสินค้า พาหนะที่ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้บริการขนส่งสินค้าได้ เช่น ในกรณีที่เป็นเครื่องบินเรียกว่า Carge plane

Freight forwarding agency
บริษัทซึ่งให้บริการขนส่งสินค้า

French service
การบริการแบบฝรั่งเศส

Frequency of visit
ความถี่ในการมาเยือน จำนวนครั้งของการนมาเยือนสถานที่นั้นๆ

Frequent Flyer programs (FFP)
รายการพิเศษที่ทางสายการบินมอบให้กับผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินนั้นๆ บ่อยครั้ง โดยมีการสะสมระยะทางของการเดินทางแต่ละครั้ง เช่น รายการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ของการบินไทย เป็นต้น

Frequent Individual Traveler (FIT)
นักท่องเที่ยวที่เดินทางบ่อยๆ ด้วยสายการบินเดียวกัน เป็นคำศัพท์ที่ บริษัทการบินไทย มหาชน จำกัด ใช้ในโครงการสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ทั้งนี้คำว่า FIT มีหลายความกรุณาดูความหมายอื่นประกอบด้วย

Full board
ดูที่ AP (American plan)

Full Pension
อัตราห้องพักรวมอาหารวันละ 3 มื้อ ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า American plan บางครั้งเรียก Full board

Gastronomy
ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการกิน ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการกิน/ศิลปะในการกินอาหาร

Gate
ประตูทางเข้า-ออก บริเวณที่ผู้โดยสารเตรียมขึ้นเครื่องบิน

Gateway city
เมืองหน้าด่านการท่องเที่ยว เมืองที่มีที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆ หรือประเทศอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

GATS (General Agreementon Trade in Service)
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า

GDS (Global Distribution System)
ระบบการสำรองที่นั่งโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้สำหรับการสำรองที่นั่งบนสายการบิน รถเช่า ห้องพักโรงแรมและการจัดการด้านการเดินทางต่างๆ GDS เป็นระบบการสำรองผ่านคอมพิวเตอร์ที่เอเย่นต์ใช้ขณะที่ CRS ส่วนใหญ่ใช้กับระบบสำรองห้องพักของโรงแรม

General assembll
การประชุมสมัชชาใหญ่ การประชุมแบบทั่วไปของหน่วยงานต่างๆ โดยเข้าร่วมประชุมเป็นสมาชิกของหน่วยงานนั้น ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางและนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน

Geyser
น้ำพุร้อน น้ำพุร้อนประเภทหนึ่งที่พ่นน้ำออกมาเป็นระยะๆ พบได้ในในบริเวณที่มีภูเขาไฟ โดยเฉพาะในไอซ์แลนด์ นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีน้ำพุร้อนเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

Gites
เป็นคำภาษาฝรั่งเศส หมายถึง บ้านพักนักท่องเที่ยว ปกติมักตั้งอยู่ในชนบท

Global code of ethics
แนวทางปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดูที่ Code of conduct for tourism

Golden-aged traveler
นักท่องเที่ยวสูงอายุ นักท่องเที่ยวสูงอายุ ซึ่งรวมถึง นักท่องเที่ยวเกษียณอายุด้วย เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และนับเป็นนักท่องเที่ยวมีคุณภาพ บางครั้งอาจเรียกว่า Silver-aged traveler, older traveler หรือ Unyoung traveler

Gratuity
เป็นเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนที่ผู้ใช้บริการแบบให้เมื่อเกิดความพึงพอใจจากการได้รับบริการของพนักงาน

Green tourism
ดูที่ Alternative tourism

Ground arrangements
การบริการภาคพื้นดินบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจัดเตรียมให้แก่นักท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง เช่น บริการรับ ข ส่งของโรงแรม การเช่ารถและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ คำนี้ไม่ใช้กับการเดินทางทางทะเล

Ground handing agent
ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่จัดเตรียมบริการต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทาง เช่น บริการรับ-ส่ง ของโรงแรม การเช่ารถ และเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ

Ground operator
ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน ดูที่ Ground handling agent

Group travelers
นักท่องเที่ยวกลุ่ม นักท่องเที่ยวจำนวน 11 คนขึ้นไป ซึ่งท่องเที่ยวด้วยกันและใช้การจองร่วมกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบางแห่งถือว่านักท่องเที่ยวจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแล้ว

Gueridond service
การบริการอาหารแบบรถเข็น การบริการอาหารที่จะต้องนำอาหารมาปรุงและจัดใส่จานบนรถเข็นต่อหน้าแขกนิยมใช้ในห้องอาหารที่หรูหรา

Guest house
ที่พักนักท่องเที่ยว ที่พักที่ดัดแปลงหรือสร้างขึ้นและแห่งห้องเป็นที่พักแรมโดยเก็บค่าเช่าจากนักท่องเที่ยว

Guest supplies
ดูที่ Amenities

Guide
มัคคุเทศก์ บุคคลที่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นผู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลโดยได้รับค่าตอบแทน

Hansom
รถม้า 2 ล้อ รถม้า 2 ล้อมีม้าลาก 1 ตัว สำหรับผู้โดยสาร 2 คน ผู้บังคับม้าอยู่ด้านหลังโดยถือสายบังเหียนพาดไปบนหลังคา ปัจจุบันใช้เพื่อการเที่ยวชมสถานที่มากกว่าจะใช้เพื่อการเดินทาง

Hard sale
กิจกรรมการขายที่มีลักษณะกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายโดยตรง

Hard tourism
การท่องเที่ยวที่เน้นปริมาณ และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยขาดการไตร่ตรอง โดยมีแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจ และบางครั้งเกิดการละเลยต่อผลกระทบทางด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมดูคำว่า Mass tourism ประกอบ

Head bartender
หัวหน้าพนักงานผสมเครื่องดื่ม ผู้มีหน้าที่ควบคุมพนักงานผสมเครื่องดื่ม และพนักงานบริการประจำบาร์ ให้การอบรม และหน้าฝึกหัดให้พนักงานผสมเครื่องดื่มได้เรียนรู้และมีความชำนาญในการผสมเหล้าและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ

Health tourism
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมาย/ความสนใจที่จะปรับปรุง ฟื้นฟูสุขภาพ อาทิ การนวดสมุนไพร การนั่งสมาธิ เป็นต้น

Heritage tourism
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเที่ยวชมสิ่งดึงดูดใจที่เป็นมรดกตกทอดจากอดีต

High season
ฤดูท่องเที่ยว ช่วงเวลาหนึ่งของปีที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เกิดการตื่นตัวและทำให้ราคาที่พัก อาหาร และค่าพาหนะเดินทางท่องเที่ยวมีราคาสูงขึ้นกว่าปกติ

High spender
นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง นักท่องเที่ยวที่สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวตามที่ต้องการได้ นักท่องเที่ยวประเภทนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยววัยทอง นักท่องเที่ยวสูงอายุนักท่องเที่ยวคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยว Incentive เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงจัดเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพประเภทหนึ่ง

Historical attraction
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของไทย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นต้น

Historical park
อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติสาสตร์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยเป็นต้น

Historical tourism
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยว ได้ความรู้มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยทีชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อาจจัดรายการเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิทัวร์เส้นทางศิลปะขอม ตามรอยพ่อขุนเม็งราย เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น

Historic park
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเลียนแบบหรือจำลองสถานที่จริงทางประวัติศาสตร์ เช่น เมืองโบราณมินิสยาม เป็นต้น

Hollow circular setup
การจัดห้องประชุมรูปวงกลม เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม มีลักษณะคล้ายการจัดห้องประชุมเกือกม้า แต่บริเวณห่างโต๊ะต่อถึงกันเป็นวงกลม

Hollow square setup
การจัดห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยม เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม มีลักษณะคล้ายการจัดห้องประชุมรูปเกือกม้า แต่บริเวณห่างโต๊ะจะต่อถึงกันเป็นสี่เหลี่ยม รูปแบบนี้มักใช้ในการประชุมที่ไม่จ้องการประธานในที่ประชุม

Homestay
เป็นรูปแบบที่พักประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และการท่องเที่ยวชนบท (Rural tourism) โดยนักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเป็นกันและกันโดยเจ้าของบ้านจะจัดที่พักและอาหารให้กับนักท่องเที่ยวทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าบริการแก่เจ้าบ้าน แนวคิดพื้นฐานของ Homestay จักถือว่า ผู้มาพักเป็นแขกของบ้าน มิใช่นักท่องเที่ยว (BE A GUEST, NOT JUST A TOURIST)

Honeymooner
นักท่องเที่ยวฮันนี่มูน นักท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อเฉลิมฉลองการแต่งงาน หมายรวมทั้งคู่บ่าวสาวที่เพิ่งจะแต่งงานใหม่ๆ และคู่ที่แลองครบรอบแต่งงาน

Hors d’oeuvre
อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารที่บริการก่อนมื้ออาหาร หรือเป็นอาหารจานแรกเพื่อให้เจริญอาหาร

Horseshoe setup
การจัดห้องประชุมรูปเกือกม้า เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม มีลักษณะคล้ายการจัดห้องประชุมรูปตัว U (U- shaped setup) แต่บริเวณหัวโต๊ะจะเป็นมุมโค้ง

Hospitality suite
ห้องชุดหรือห้องในโรงแรมที่ใช้เป็นห้องรับรองระหว่าการประชุมอาจมีหรือไม่มีห้องนอนก็ได้

Hostel
ที่พักราคาประหยัด ที่พักชนิดราคาไม่แพง และมักมีอาหารบริการด้วย ส่วนใหญ่เป้ที่พักเฉพาะกลุ่มมากกว่าสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น พนักงานบริษัท นักเรียน นักศึกษา นักเดินทางรุ่นเยาว์ ตัวอย่างของ HOSTEL ได้แก่ที่พักของส่วนราชการต่างๆ ที่พักในอุทยานแห่งชาติสถานีวิจัย ศูนย์ทดลอง สถาบันศึกษา เป็นต้น

Hotel
โรงแรม 1. ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 หมายถึง บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้าง สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว 2. ตามพระราชบัญญัติโรงแรมของประเทศอังกฤษ (Hotel Proprietor Act 1956) หมายถึงสถานที่ประกอบการจะต้องมีอาหาร เครื่องดื่มและที่พักไว้บริการคนเดินทางที่จ่ายค่าบริการนั้น

Hotel industry
อุตสาหกรรมโรงแรม การดำเนินการธุรกิจสถานที่พักแรม

House maid
พนักงานรับใช้

House men
พนักงานรับใช้ ดูที่ House maid

Hovercraft
เรือผิวน้ำ พาหนะเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำชนิดหนึ่ง

Hydrofoil
เรือผิวน้ำ ดูที่ Hovercraft

Immigration card
เอกสารใช้แสดงตนที่ผู้เดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องกระทำเพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยาน ผู้เดินทางทางอากาศจะได้รับเอกสารนี้จากพนักงานต้อนรับของสายการบิน ก่อนที่เครื่องบินจะลงจอด ณ ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง

Inbound tourism
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของบุคคลที่มิได้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศนั้น

Inbound tourist
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ

Incentive travel
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล รูปแบบการท่องเที่ยวที่บริษัทจักให้แก่พนักงานเพื่อเป็นรางวัล หรือกระตุ้นการทำงานโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน

Inclusive Tour Charter (ITC)
ดูที่ Charter Inclusive Tour (CIT)

Incoming tour operator
ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน ดูที่ Ground handling agent

Independent Tour
การนำเที่ยวส่วนบุคคลเป็นการจัดนำเที่ยวสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดยลำพัง หรือเดินทางเฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่ตนรู้จัก นักท่องเที่ยวที่เดินทางในลักษณะนี้จะมีอิสระในการวางแผนเส้นทางและการเลือกจุดหมายปลายทาง มีจำนวนตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปถึง 10 คน หากเป็นการนำเที่ยวที่จัดให้คนในประเทศของตนโดยลำพัง จะเรียกว่า FIT (Foreign Independent Tour) ในบางครั้งผู้ประกอบธุรกิจบางแห่งให้คำว่า FIT (Free and Independent Traveler) ไว้เรียกนักท่องเที่ยวใดๆ ก็ตามที่จัดการการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองหรือโดยอิสระไม่ผ่านบริษัทจัดนำเที่ยวกรุณาดูความหมายอื่นๆ ของ FIT ประกอบด้วย

Independent tourist
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางด้วยตนเอง โดยมิได้เป็นสมาชิกของคณะท่องเที่ยว

Individual traveler
ดูที่ Independent tourist

Information desk
เคาร์เตอร์ที่อยู่ต่อจากเคาเตอร์ต้อนรับและเคาน์เตอร์การเงิน มีหน้าที่เก็บรักษากุญแจห้องพัก รับ-ส่งกุญแจให้แขก และรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ

Information rack
เครื่องมือช่วยค้นหาหมายเลขห้องแขก ดูที่ ABC Index

Infrastructure
โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นก่อนที่จะมีการพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ท่าอากาศยาน ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบกำจัดขยะเป็น

Inn
ที่พักขนาดเล็ก ที่พักขนาดเล็กซึ่งมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเดินทางในสมัยก่อนจะนิยมพักค้างแรมที่ Inn ปัจจุบันได้นำคำนี้มาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศของการบริการแบบยุเก่า

In-room amenities
ดูที่ Amenities

Inspector / Inspectress
ผู้ตรวจงาน ดูที่ Floor Supervisor

Interline agreements
ข้อตกลงร่วมของสายการบิน ข้อตกลงร่วมของสายการบินตั้งแต่ 2 สายขึ้นไป ในเรื่องการขนส่งผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระและบัตรโดยสาร ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยใช้ 2 สายการบินสามารถใช้บัตรใบเดียวกันได้

Interline transfer
การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินจากสายการบินหนึ่งไปยังอีกสายการบินหนึ่ง

Intermodal travel
การเดินทางที่ใช้พาหนะ 2 ชนิดขึ้นไป เช่น โดยสารเครื่องบินแล้วต่อรถไฟ เป็นต้น

Internal tourism
การท่องเที่ยวภายในประเทศ การท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายรวมถึง การเดินทางท่องเที่ยวของบุคคลทั้งที่มีถิ่นพำนักถาวรและมิได้มีถิ่นพำนักถาวรภายในประเทศ นั้น

International excursionists
นักทัศนาจรระหว่างประเทศ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นที่พำนักไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยมิได้ค้างคืนเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน

International exhibition
นิทรรศการนานาชาติ การจัดนิทรรศการที่ผู้เข้าร่วมจัดงานเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในต่างประเทศ

International meeting
การประชุมนานาชาติ การประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจาก 2 ทวีปขึ้นไป

International tourism
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ในประเทศนั้นๆ

International tourism expenditure
ค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจากประเทศหนึ่งที่นำไปใช้จ่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ

International tourism receipts
รายรับจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รายรับจากต่างประเทศอันเป็นผลจากค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าและบริการโดยนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงค่าโดยสารระหว่างประเทศ

International tourist
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรของตนไปอีกประเทศหนึ่งโดยมีการค้างคืนในประเทศที่ตนไปเยือนอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วัน (ในกรณีของประเทศไทย) เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อในเกิดค่าจ้างค่าตอบแทนจากประเทศนั้นๆ รวมถึง บุคคลที่ถือสัญชาติเดียวกับประเทศที่ตนไปเยือน แต่มิได้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศนั้น

International transfer
การเปลี่ยนหรือต่อเที่ยวบินภายในสายการบินเดียวกัน

International travel
การเดินทางระหว่างประเทศ คือการเดินทางไปในต่างประเทศ

International visitor
ผู้เยี่ยมเยือนระหว่างประเทศ บุคคลที่เดินทางจากถิ่นที่พำนักถาวรของตนไปอีกประเทศหนึ่งในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน

Itinerary
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดกิจกรรมประจำวันในการเดินทางครั้งหนึ่งๆ

Jetfoil
เรือผิวน้ำ พาหนะเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำชนิดหนึ่ง

Jet lag
สภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเครื่องบินระยะทางไกลข้ามเขตเวลา ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายผิดปกติไปชั่วระยะหนึ่ง อาการที่แสดงออกจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนโดยทั่วไปจะเป็นอาการนอนไม่หลับมักพบในเที่ยวบินนี้บินสู่ทิศตะวันออกมากกว่าทิศตะวันตก

Jitney
รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ที่สามารถจุคนได้ไม่มากนัก

Jungle trekking
การเดินป่า กิจกรรมประเภทหนึ่งในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

Junket
การเดินทางที่อ้างภารกิจ แต่ความจริงเป็นการไปพักผ่อน ส่วนใหญ่รัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในวงการกาสิโน เป็นคำเฉพาะหมายถึงวิธีการดึงดูดลูกค้าที่มีความสามารถในการใช้จ่ายเงินสูง ด้วยข้อเสนอ การท่องเที่ยวแบบอภินันทนาการ ซึ่งไประกอบด้วยการเดินทางและที่พักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Kayaking
การพายเรือคายัค เรือคายัคเป็นเรือท้องกลม หัวเรียว ท้ายเรียว มีฝาปิดเพื่อป้องกันน้ำเข้าตรงกลาง มีช่องสอดตัวและขาเข้าไปนั่ง เป็นเรือที่คล่องตัวเหมาะสมกับการล่องแก่ ใช้พายสองใบด้านเดียว พายซ้ายและขวา

Key and mail rack
ที่เก็บกุญแจห้องพักของแขก มักอยู่ติดผนังด้านหลังหรือใต้ information desk มีเนื้อที่กว้าง-ยาว พอจะใส่กุญแจและซองจดหมายของแขกได้ แต่ละช่องจะมีหมายเลขห้องกำกับไว้

Key drop
ที่ฝากกุญแจ ที่ซึ่งจัดให้แขกของโรงแรมวางกุญแจห้องพักฝากไว้ เวลาที่จะออกไปนอกโรงแรม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นช่องหรือกล่อง

Keynote speaker
ผู้พูดหรือผู้บรรยายที่เป็นผู้กำหนดและควบคุมประเด็นหลักของการประชุมหรือสัมมนา

Lanai
ระเบียง เฉลียงหรือลานที่อยู่ติดกับห้อง

Land arrangements
การบริการภาคพื้นดิน ดูที่Ground arrangements

Late show
ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งหรือที่พักแรม และมาถึงเคาน์เตอร์ลงทะเบียนหลังเวลาที่กำหนด

Laundry service
งานบริการซักรีดของโรงแรม

Lecture
การประชุมที่เป็นทางการมากขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยายให้ผู้ฟังหรือผู้ร่วมประชุมฟัง บางครั้งจะมีการถาม-ตอนในช่วงท้ายด้วย

Length of stay
ระยะเวลาพำนัก จำนวนวันที่นักท่องเที่ยวพำนักอยู่ในประเทศ โดยนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาจนถึงวันที่เดินทางออกไป

Licence
ใบอนุญาต ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 (the Travel Agency Business and Guide Act B.E.2535) ซึงแบ่งใบอนุญาตออกเป็น 2 ประเภทคือ1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว (the Travel Agency Business Licence)2. ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (licence to be a guide)

Limousine
รถยนต์ส่วนตัวที่หรูหรา ในธุรกิจท่องเที่ยวหมายถึงรถยนต์ที่ให้เช่าพร้อมคนขับในโอกาสพิเศษหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจ

Linen room supervisor
หัวหน้าห้องผ้า ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บผ้าชนิดต่างๆ ที่ใช้ในโรงแรมรวมถึงเครื่องแบบของพนักงานด้วย

Litho tourism
การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา หรือศิลาสัญจร การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่เป็นผา ลานหินทราย อุโมงค์โพรง ถ้ำน้ำลอด ถ้ำหินงอกหินย้อย เพื่อดูดความงามภูมิทัศน์ที่มีความแปลกของการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่โลก ศึกษาธรรมชาติของหินประเภทต่างๆ และซากบรรพชีวิตหรือฟอสซิล ได้ความรู้ มีประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ มิจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม โดยประชาชนในท่องถิ่นมีส่วยร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว

Load factor
อัตราการบรรทุกผู้โดยสารในแต่ละเส้นทางของการท่องเที่ยว

Local passenger
ผู้โดยสารท้องถิ่นในประเทศ ผู้โดยสารท้องถิ่นที่ใช้บริการยานพาหนะเดินทางภายในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมชาวต่างประเทศ

Lodging industry
อุตสาหกรรมที่พัก ชาวอเมริกันใช้ในความหมายเดียวกับ Hotel industry และหมายถึงสถานที่ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่เปิดรับรองแขกในเชิงพาณิชย์ เช่น เกสต์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม

Lodge
บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวหลังเล็กๆ เป็นบ้านพักหลังเล็กๆ สำหรับนักท่องเที่ยว โดยทั่วไปมักตั้งอยู่ในชุมชน

Long haul
การเดินทางระยะไกล การเดินทางระยะไกลที่ใช้เวลาในการเดินทางเกินกว่า 7 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น long haul market หมายถึง ตลาดกลุ่มเป้าหมายระยะไกลซึ่งใช้เวลาในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยเกินกว่า 7 ชั่วโมง ได้แก่ แคนาดา อเมริกา และยุโรป เป็นต้น

Low season
ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ช่วงเวลาหนึ่งของปีที่ธุรกิจท่องเที่ยวเบาบางลงหลังจากฤดูที่คนนิยมท่องเที่ยวที่สุด

Luggage pass
เอกสารรับกระเป๋า เอกสารการขอรับกระเป๋าสัมภาระที่พนักงานการเงินส่วนหน้าออกให้กับผู้เข้าพักเมืองได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในวันที่ครบกำหนดการพัก เพื่อผู้เข้าพักจะนำไปแสดงในการขอรับกระเป๋าสัมภาระก่อนออกจากโรงแรม

Luggage pass form
แบบฟอร์มที่ออกโดยพนักงานการเงินส่วนหน้า เพื่อแสดงให้พนักงานบริการห้องโถงทราบว่าแขกได้ชำระบัญชีแล้ว สมควรขนสัมภาระของแขกไว้ในรถได้ แบบฟอร์มนี้มักใช้ในโรงแรมขนาดใหญ่

Mail clerk
พนักงานไปรษณียภัณฑ์ พนักงานโรงแรมผู้มีหน้าที่จัดการไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งมาถึงแขก

Mail forwarding card
แบบฟอร์มการแจ้งที่อยู่ในกรณีที่ออกของโรมต้องการให้ส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์ที่คาดว่าจะมาถึงภายหลังจาก check – out แล้วไปยังที่อยู่ใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Manifest
รายชื่อของผู้โดยสารหรือสินค้าบนเครื่องบินและเรือ

Mainstream market
ตลาดนัดท่องเที่ยวหลักหมายถึงนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ

Man-made attraction
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรทการท่องเที่ยวที่ดัดแปลงหรือสร้างขึ้นโดยมนุษย์ได้แก่ สวนสนุก ศูนย์การค้า สถานบันเทิง งานกิจกรรมพิเศษ เช่นการจัดกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดสิ่งจูงใจในการท่องเที่ยว

Marine ecotourism
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางทะเล โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

Mass market
ดูที่ Mainstream market
Mass tourism
การที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นได้ในเวลาเดี่ยวกัน

Master account
เอกสารแสดงรายการค่าใช้จ่ายรวมของผู้เข้าพักที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะอาจเป็นการเข้าพักเพื่อการประชุม สัมมนา ซึ่งบริษัทให้การรับรองค่าใช้จ่ายเฉพาะรายการค่าห้องพัก ค่าอาหารที่ได้ตกลงไว้หรือเป็นเอกสารแสดงรายการค่าใช้จ่ายของคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพักในโรงแรมโดยระบุเฉพาะรายการที่บริษัทนำเที่ยวได้ทำความตกลงไว้กับโรงแรม โดยระบุไว้เฉพาะรายการที่บริษัทนำเที่ยวได้ทำความตกลงไว้กับโรงแรม เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหารเช้า

Master bill
ดูที่ Master account

Master of ceremony (MC)
โฆษก/ผู้ประกาศ

Media educational trip (MET)
การเดินทางของคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสำหรับพื้นที่นั้นๆ ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน สำนักงานท่องเที่ยวแห่งชาติเช่น ททท.เป็นต้น

Meeting
การประชุม การรวมกันของกลุ่มคนในที่หนึ่งเพื่อกิจกรรมเฉพาะ โดยอาจเป็นการเฉพาะกิจหรือวางแผนล่วงหน้าไว้แล้ว เช่น การประชุมประจำปี การประชุมคณะกรรมการ

MICE
ย่อมาจากคำว่า Meetings, Incentives, Conventions และ Exhibitions ปัจจุบัน MICE Market เป็นตลาดด้านการประชุมที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้เพราะผู้ที่เดินทางมาประชุมเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงและมีความสามรถในการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป

Midcentrics
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีลักษณะอยู่กึ่งกลางระหว่ากลุ่ม Allocentrics และ Psychocentrics นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้มักจะพบได้ตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาในระดับที่มีความสะดวกสบายระดับกลางเพื่อให้เพื่อยงพอที่จะรองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของนักท่องเที่ยวเท่านั้น

Mid haul
การเดินทางระยะปานกลาง การเดินทางที่ใช้เวลาระหว่า 5-7 ชั่วโมง ตัวอย่างเช่น การเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

Minibar
ชั้นวางของขบเคี้ยว เครื่องดื่มและตู้เย็นขนาดเล็กจัดวางไว้ในห้องพัก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพัก ถือเป็นช่วงทางเพิ่มรายได้ของโรงแรม

Mixed service
การบริการอาหารแบบผสม การบริการอาหารโดยจะปรุงอาหารหลักและจัดใส่จานจากครัว พนักงานบริการจะนำมาบริการให้แขกก่อนแล้วจึงเสิร์ฟผักหรือส่วนประกอบอาหารอาจจัดวางบนโต๊ะให้แขกตักแบ่งกันเอง หรือพนักงานตักแบ่งให้แขกทีละคนก็ได้ นิยมใช้ในงานเลี้ยงเล็กๆ หรือสโมสรต่างๆ

Mixer
เครื่องดื่มที่ใช้ผสมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

Mobile home
บ้านพักเคลื่อนที่ รถยนต์ที่มีตู้นอนพวงท้าย เคลื่อนย้ายได้ เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ ทำความร้อน ไฟฟ้า น้ำประปาระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูล ปัจจุบันมีทั้งลักษณะที่เคลื่อนย้ายไดและจอดอยู่กับที่

Moderator
ผู้ดำเนินการประชุม/ อภิปราย

Morning call
บริการปลุกทางโทรศัพท์ในตอนเช้า บริการของทางโรงแรมที่ใช้ปลุกแขกผู้มาพักด้วยโทรศัพท์ในตอนเช้า ทั้งนี้แขกผู้มาพักจะต้องระบุเวลาที่ต้องการกับทางโรงแรมเสียก่อน

Motel
เป็นคำเรียกอย่างย่อของ motor hotel หมายถึงสาถนที่ซึ่งให้บริการที่พักและมักจะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆ ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นหลักมีต้นกำเนินในอเมริกาเหนือเพื่อตอบสนองการเติบโตของการเดินทางโดยรถยนต์ในยุคแรกๆ มีลักษณะแตกต่างจากปัจจุบันคือเป็นเพียงอาคารเตี้ยๆ มีห้องที่เข้าถึงได้จากข้างจอก อยู่ติดลานจอดรถ และตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางหลวง ปัจจุบันหลายแห่งยังคงคุณสมบัติเช่นนี้ไว้ แต่ก็มีอีกหลายแห่งที่เกือบจะไม่แตกต่างจากโรงแรม ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดรถเพียบพร้อม

Motorcoach
รถบัสสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ในการนำเที่ยว

Motor inn
ดูที่ Motel

Motor lodge
ดูที่ Motel

Mountain climbing
การปืนเขา Cliff climbing

Murphy bed
เตียงที่สามารถพับเก็บเข้าไปในผนังได้

National offshore meeting
การประชุมระดับชาติที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากประเทศเดียว มาประชุมร่วมกันหรือมาประชุมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ

National park
อุทยานแห่งชาติ ที่ดินซึ่งรวมทั้งพื้นดินทั่วไป ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลที่ได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ลักษณะที่ดินดังกล่าวเป็นที่ที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจและมิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ทั้งนี้การกำหนดดังกล่าวก็เพื่อให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป

National tourism
การท่องเที่ยวของคนในชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ทะเล ภูเขา ถ้ำ น้ำพุร้อน ภูเขาไฟ รวมทั้งอุทยาน วนอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

Nature-based tourism
การท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งธรรมชาติเป็นหลักซึ่งแหล่งท่งเที่ยวเหล่านี้มักจะมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นประจำพื้นที่นั้น ในบางครั้งการท่องเที่ยวประเภทนี้หมายรวมถึงการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่ของแหล่งนั้นด้วย

Negotiated rate
อัตราหรือค่าบริการที่เสนอให้กับบริษัททัวร์ หรือกลุ่มผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอัตราเสนอที่ขึ้นลงตามจำนวนลูกค้าที่ส่งให้ ซึ่งบางครั้งเรียกอีกอย่างว่า “Prefered rates”

New age tourism
การท่องเที่ยวแนวใหม่ การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เที่ยวเนื่องกับความเชื่อ จิตวิญญาณ วัฒนธรรมทางจิตวิญญาณอันเก่าแก่ การนั่งสมาธิ โยคะ ความเชื่อเรื่องการนำธรรมชาติมาช่วยบำบัดรักษาดูแลสุขภาพ การเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตัวอย่างเช่น แหล่งท่องเที่ยวในสมัยยุคกลางของศาสนาคริสต์ ปิรามิดของประเทศอียิปต์ การนำเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี พลังจิตของโลกมาเกี่ยวข้อง การนวดแผนโบราณ ความเชื่อของคนพื้นเมือง เป็นต้น

Newsletter
จดหมายข่าว เอกสารที่บริษัทหรือองค์กรผลิตขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กรของตนให้พนักงาน ลูกจ้างและบุคคลภายนอกทราบเป็นระยะๆ

Niche market
ตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจแบ่งตามความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เรียกว่า กลุ่ม Special interest ได้แก่ กลุ่มดำน้ำ กลุ่มกอล์ฟ เป็นต้น หรืออาจจำแนกตามเชื้อชาติ ศาสนาและอื่นๆ เช่นกลุ่มมุสลิม กลุ่มนักประวัติศาสตร์ เป็นต้น

Night safari
การเที่ยวชมวิถีชีวิตสัตว์ป่าในยามค่ำคืน

Non-government organization (NGO)
องค์การพัฒนาเอกชน กลุ่มบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งดำเนินงานโดยภาคเอกชน ที่มีเป้าหมายต่อการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทุกข์ยาก ขัดสน ได้รับการเอารัดเอาเปรียบ หรือ ไม่ได้รับความยุติธรรม โดยดำเนินการเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อหวังที่จะมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขประชาชนฟูประสบปัญหาเหล่านั้น และสนับสนุนให้ประชาชนเหล่านั้น ได้พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยไม่แสวงหากำไร

Non-hunting area
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิด โดยได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2503 ทั้งที่พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มักมีขนาดไม่กว้างขวางมากเหมือนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ห้ามล่าและอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการอื่นได้ เช่น การจับปลา นันทนาการและการท่องเที่ยว เป็นต้น

Non-residents
ผู้อยู่อาศัยชั่วคราว บุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเกินกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี

Nonscheduled air services
การบริการของสายการบินสำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้ให้บริการตามตารางปกติ เช่น การบริการเครื่องบินประเภทเช่าเหมาลำ

Non stop flight
เที่ยวบินตรง เที่ยวบินจากจุดเริ่มต้นถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการแวะพัก

No show
การที่ลูกค้าที่สำรองห้องพักหรือที่นั่งของเครื่องบินไว้ไม่มาปรากฏตัว โดยไม่แจ้งการยกเลิกให้ทราบล่วงหน้า

Occupancy rate
อัตราการเข้าพัก ร้อยละของจำนวนห้องพักที่มีการเข้าพัก

Offline
การสำรองที่นั่งโดยสารของสายการบินใดสายการบินหนึ่งให้กับสายการบินอื่น เช่น สายการบิน A รับสำรองที่นั่งให้กับสายการบิน B

Off peak
ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ดูที่ Low season

Off route charter
เที่ยวบินี่สายการบินพาณิชย์บินไปกลับจากจุดที่ตนไม่มีสิทธิในการเปิดบินประจำในเส้นทางนั้น

Older traveler
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ดูที่ Golden-aged traveler

Open jaw
1.การเดินทางโดยเครื่องบินต้นทางไปยังจุดหมายลายทางแห่งหนึ่ง และกลับไปยังอีกจุดหนึ่งที่ไม่ใช้จุดต้นทางเดิม เช่น ออกเดินทางจากกรุงเทพ ไปยังท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น และกลับไปยังยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ 2.การเดินทางโดยเครื่องบินจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งและกลับมาจากจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งไปยังต้นทางเดิม เช่นออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปยังท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่น และออกเดินทางจากท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น กลับไปยังอากาศยานกรุงเทพ 3.เรียกว่า Double open jaw หมายถึงเมืองต้นทาง จุดหมายปลายทาง เมืองที่ออกเดินทางและเดินทางกลับไปเป็นคนละแห่งกันโดยสิ้นเชิง เช่น ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานนาริตะประเทศญี่ปุ่น และออกเดินทางจากท่าอากาศยานคันไซประเทศ

Open ticket
บัตรโดยสารเปิด บัตรโดยสารซึ่งไม่ได้ระบุวันเดินทาง ผู้ถือบัตรสามารถจองหรือระบุวันเดินทางได้ในภายหลัง

Optional tour
การนำเที่ยวซึ่งอยู่นอกเหนือรายการนำเที่ยวที่กำหนดไว้ในกรณีที่เลือกใช้บริการจะมีค่าบริการสำหรับส่วนนี้เพิ่มขึ้น

Outbound tourism
การท่องเที่ยวต่างประเทศ การเดินทางออกจากประเทศที่เป็นถิ่นพำนักถาวรของตนเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น

Outbound tourist
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ ของตนในลักษณะของนักท่องเที่ยวไปยังประเทศอื่นๆ

Overbooking
การรับจองที่นั่งของสายการบิน หรือห้องพักของโรงแรมมากกว่าจำนวนที่นั่งหรือห้องพักที่มีอยู่

Overweight
น้ำหนักกระเป๋า / จำนวนสิ่งของซึ่งเกินอัตราที่ทางสายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละคนนำขึ้นเครื่องได้โดยสายการบินจะคิดค่าน้ำหนัก / จำนวนที่เกินมาด้วย

Oval setup
การจัดห้องประชุมรูปวงรี เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม โดยจัดเป็นโต๊ะยาวแถวเดียวรูปวงรี มีลักษณะคล้าย Board of directors setup

Package tour
การท่องเที่ยวเหมาจ่าย รายการนำเที่ยวที่จัดโดยบริษัทนำเที่ยวหรือสายการบิน โดยจะรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นไว้แล้ว

Page boy
พนักงานแจ้งข่าว พนักงานโรงแรมผู้มีหน้าที่แจ้งข่าวว่ามิใครมาตดต่อหรือต้องการพบโดยการเดินไปตามจุดต่างๆ ที่คาดว่าแขกจะนั่งพักผ่อนอยู่

Panel
คณะผู้บรรยาย ลักษณะการประชุมแบบคณะปาฐกหรืออภิปรายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีพิธีกรหรือผู้ดำเนินการอภิปราย 1 คน โดยที่คณะปาฐกหรืออภิปรายจะเป็นผู้กล่าวหรือบรรยายเสนอความคิดในเรื่องที่จะอภิปราย หลังจากนั้นจะมีการเปิดให้คณะปาฐกหรือคณะอภิปรายกับผู้ฟังเข้าร่วมประชุมได้ถกเถียงกัน ปกติผู้ดำเนินการอภิปรายจะคอยควบคุมมิให้หลุดประเด็น

Panel discussion
การสนทนากันโดยมีผู้ดำเนินการและผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

Panel meeting
ดูที่ Panel discussion

Parador
โรงแรมในประเทศสเปนซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของและบริหารจัดการ มีลักษณะสำคัญคือ สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการมีมาตรฐานสูง

Parador car
ตู้รถไฟหรือรถประจำทางที่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Passenger
ผู้โดยสาร บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช้ลูกเรือซึ่งเดินทางไปกับพาหนะต่างๆ

Passenger Service Agent
พนักงานภาคพื้นดินของสายการบิน มีหน้าที่ให้บริการหรือช่วยเหลือในกรณีผู้โดยสารมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง

PAX
จำนวนผู้โดยสาร เป็นคำย่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาจากคำว่า Passenger สำหรับเป็นหน่วยนับจำนวนผู้โดยสาร

Pension
ที่พักประเภทหนึ่งซึ่งมากในยุโรป ปัจจุบันมักจะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มด้วย

Perpetuative magical nativism
ขบวนการพื้นเมืองเพื่อรักษาวัฒนธรรมโดยใช้ไสยศาสตร์

Perpetuative national nativism
ขบวนการพื้นเมืองเพื่อรักษาวัฒนธรรมโดยใช้เหตุผล

Pigeon hole
ที่เก็บกุญแจห้องพักของแขก ดูที่ Key and Mail rack

Plate service
การบริการอาหารแบบอเมริกัน / การบริการอาหารเป็นจาน ดูที่ American service

Pleasure tour
การเดินทางท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักในการพักผ่อนหย่อนใจหรือแสดงหาความบันเทิง

PNR (Passenger Name Record)
ในระบบสำรองที่นั่งของ GOS คำว่าPNR จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของผู้โดยสารไว้ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบิน การเช่ารถ การสำรองห้องพักโรงแรม โดยPNR จะถูกป้อนเข้าไปในระบบของ GDS โดยเอเยนต์ ซึ่งโดยทั่วไปโรงแรมเดี่ยวๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เครือโรงแรมไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลได้ยกเว้นเอเย่นต์ผู้ซึ่งทำการสำรองได้ยกเว้นเอเย่นต์ผู้ซึ่งทำการสำรองได้

Polluter Pays Principle (PPP)
ผู้ก่อมลภาวะเป็นผู้จ่าย หลังการที่ว่าผู้ใดก่อมลภาวะ หรือทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมลงจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นๆ มิใช่ปล่อยให้เป็นภาระของสังคม

Porter
พนักงานรับใช้ ดูที่ Bellman

Porterage
บริการรับส่งกระเป๋าหรือสัมภาระ ซึ่งอาจคิดค่าบริการรวมอยู่ในรายการท่องเที่ยวแล้ว

Postconvention tour
การท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการที่จัดให้กับผู้ร่วมประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วบางครั้งเรียกว่า Post tour

Posting Machine
เครื่องบันทึกบัญชีรายจ่ายของแขก ดูที่ Billing Machine

Pousada
โรงแรมขนาดเล็กในประเทศโปรตุเกส ดัดแปลงและปรับปรุงมาจากอาคารเก่าที่สวยงาม

Preconvention tour
การท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการที่จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม

Preregistration
การลงทะเบียนเข้าพักล่วงหน้า การให้บริการในการลงทะเบียนการเข้าพักล่วงหน้า โดยมากให้บริการกับผู้เข้าพักที่เป็นบุคคลสำคัญหรือผู้เข้าพักที่กลับมาใช้บริการเสมอๆ

Press kit
ข้อมูลโสตทัศนวัสดุต่างๆ ที่รวบรวมไว้เป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Press release
ข่าวแจก เอกสารที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

Procession
ขบวนแห่ เป็นแบบกิจกรรทางการท่องเที่ยวประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ขบวนรถบุปผาชาติ ขบวนแห่งงานพระราชพิธี ขบวนรพไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

Professional Conference Organizer (PCO)
บริษัทหรือบุคคลที่มีความชำนาญในการจัดประชุม บางครั้งเรียกว่า Meeting planner

Professional Exhibition Organizer (PEO)
บริษัทหรือบุคคลที่มีความชำนาญในการจัดงานแสดงสินค้า

Psychocentrics
นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรักความสะดวกสบาย ไม่ชอบผจญภัย ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ แต่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก มักเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีรายได้สูง

Public fair
ดูที่ Consumer show

Public show
ดูที่ Consumer show

Pullman
1. ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ หมายถึง ผู้โดยสารบนรถไฟที่มีความสะดวกสบาย และหรูหราที่สุด 2. ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน หมายถึง ตู้นอนบนรถไฟ

Quad
ห้องพักสำหรับแขก 4 คน

Quality tourist
นักท่องเที่ยวคุณภาพ นักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวตามที่ต้องการได้ และ ขณะเดี่ยวกันเป็นนักท่องเที่ยวทีไม่ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งด้านธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวคุณภาพ ได้แก่ นักท่ี่องเที่ยววัยทองหรือนักท่องเที่ยวสูงอายุ นักท่องเที่ยวคุณภาพ Incentive เป็นต้น

Rack rate
อัตราค่าห้องพักที่เป็นทางการของโรงแรม

Rafting
การล่องแพ / ล่องแก่ง เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยรูปแบบหนึ่ง การล่องแพ / ล่องแก่ง มีหลายประเภท ได้แก่ การล่องแพไม้ไผ่ (Bamboo rafting) การล่องแก่งน้ำเชี่ยว (White water rafting) เป็นต้น

Receiving agent
ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน ดูที่ Ground handling agent

Reception agency
ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน

Reception desk
เคาร์เตอร์พนักงานต้อนรับ เคาร์เตอร์ที่ใช้ในการต้อนรับและลงทะเบียนแขกที่จะเข้าพักโรงแรม

Receptive agent
ผู้ประกอบการภาคพื้นดิน ดูที่ Ground handling agent

Recreational attraction
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและการบันเทิง

Red-eye
เที่ยวบินระยะไกลที่บินช่วงดึกหรือเช้าตรู่ มักเป็นเที่ยวบินจากตะวันตกไปตะวันออก คำว่า “red eye” หมายถึงนัยน์ตาของผู้โดยสารที่แดงก่ำเนื่องจากนั่งเครื่องบินเป็นเวลานาน

Re-entry permit
เอกสารที่อนุญาตให้ผู้มีถิ่นพำนักในต่างประเทศนั้นไปแล้ว

Regional meeting
การประชุมระดับภูมิภาค การประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจาก 2 ประเทศ ขึ้นไปภายในทวีปเดี่ยวกัน

Registrar of Travel Agency Business and Guide
นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีหน้าที่ดูแลควบคุมการแประกอบธุรกิจนำเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ให้เป็นระเบียบได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด โดยควบคุม ตรวจสอบและประเมินราคาหลักประกันเพื่อดำเนินการออกใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต สั่งพักหรือเพิกถอนในอนุญาต สั่งพักหรือเพิกถอนในอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

Registration
การลงทะเบียน การลงทะเบียนการเข้าพักในโรงแรม ผู้เข้าพักจะต้องเดินทางมาลงทะเบียนการเข้าพักก่อนเวลา 18.00 น. หรือแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ยังหมายถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและสัมมนา

Registration card
บัตรลงทะเบียน บัตรลงทะเบียนการเข้าพักสำหรับผู้เข้าค้างคืนในโรงแรมซึ่งเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายที่ผู้เข้าพัก จะต้องลงทะเบียนการเข้าพัก

Rehearsal
การซ้อมปฏิบัติการหรือการแสดง การซ้อมการปฏิบัติการหรือการดำเนินการซ้อมก่อนวันแสดงจริง

Repeat visitor
ผู้มาเยือนซ้ำ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง

Rerouting
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินทาง ผู้เดินทางสามรถกระทำได้เฉพาะกรณีที่บัตรโดยสารเครื่องบินที่อยู่นั้นไม่มีข้อจำกัด

Reservation clerk
พนักงานสำรองห้องพัก

Reservation rack
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรองห้องพักเป็นรางโลหะ มีช่องเล็กๆ สำหรับใส่แฟ่นกระดาษ ซึ่งมีข้อมาการสำรองห้องพักของแขกแต่ละคนหรือแต่ละคณะ

Resident
ผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร บุคคลที่อยู่อาศัยในสถานที่หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออาจจะอาศัยอยู่ไม่ถึง 1 ปี แต่งตั้งใจที่จะกลับมาอาศัยอยู่ตลอดไปภายใน 12 เดือน

Resort
สถานตากอากาศ สถานที่ซึ่งผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยจะมีที่พักแรมเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของสถานที่นั้น

Resort Condominiums International (RC)
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านไทม์แชร์ (Time share) มีหน้าที่ติดต่อจัดสรรด้านที่พัก อสังหาริมทรัพย์ ประเภทห้องชุด รีสอร์ท คอนโดมิเนียม หรือ บ้านพักตากอากาศโดยจัดสรรเวลาเข้าใช้ที่พักให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกในระบบไทม์แชร์

Responsible tourism
ดูที่ Altemative tourism

Restaurant
ภัตตาคาร กิจการที่มีจุดประสงค์ในการขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีหลายระดับ หลายรูปแบบ และมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น ห้องอาหาร ร้านอาหาร ฯลฯ

Restaurant & Bar checkers
พนักงานตรวจสอบห้องอาหารและบาร์ พนักงานผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและทำรายงานเสนอว่าได้ทำอาหารหรือเครื่องและนำไปบริการแก่แขกหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปตรวจสอบกับแคชเชียร์ประจำห้องอาหารและบาร์อีกครั้งหนึ่งว่าตรงกันหรือไม่

Rest house
บ้านพักตากอากาศ เป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบท (Rural tourism) ซึ่งมักตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่สวยงามหรือชายทะเลที่เงียบสงบ

Retail travel agents
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน บัตรโดยสารเรืองท่องเที่ยว โรงแรม ฯลฯ โดยได้รับค่าตอบแทนจากกรขายนั้นๆ

Retired traveler
นักท่องเที่ยวเกษียณอายุ

Retreat
การประชุมคณะทำงานย่อยที่มีสมาชิกจำนวนน้อย แต่มุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะและไม่ต้องการการแทรกแซงจากผู้ใด

Revisit
การมาเยือนช้ำ

Revivalistic-magical nativism
ขบวนการพื้นเมืองเพื่อรื้อฟื้นวัฒนธรรมโดยใช้ไสยศาสตร์

Revivalistic-rational nativism
ขบวนการพื้นเมืองเพื่อรื้อฟื้นวัฒนธรรมโดยใช้เหตุผล

Rock climbing
การปืนหน้าผา

Roll away
เตียงเสริมมีลักษณะเป็นล้อเลื่อนสามารถพับได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย เตียงเสริมนี้จัดเตรียมให้กับห้องพักที่มีผู้เข้าพักรวม 3 คน

Room boy
พนักงานประจำห้อง พนักงานชายผู้มีหน้าที่จัดทำความสะอาดและจัดเตตรียมห้องพัก

Room clerk
พนักงานต้อนรับ พนักงานผู้มีหน้าที่ลงทะเบียนผู้เข้าพักและให้เลขหมายห้องพัก

Roomette
ห้องนอนที่ขนาดใหญ่กว่าห้องเที่ยวและมีห้องน้ำรวมอยู่ด้วย

Rooming list
รายชื่อผู้เข้าพักในแต่ละห้องซึ่งบริษัทนำเที่ยวได้จัดทำและส่งให้โรงแรมก่อนการเข้าพักเพื่อโรงแรมจะได้จัดเตรียมห้องพัก ซองกุญแจ และการลงทะเบียนการเข้าพัก

Room maid
พนักงานประจำห้อง พนักงานหญิงผู้มีหน้าที่ทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

Room night
ระยะการคำนวณเวลาพักของแขกในโรงแรมจากจำนวนห้องที่มีแขกพักอยู่โดยในหนึ่งห้องอาจจะมีลูกค้ามากกว่า 1 คน

Room rack
แผงแสดงสถานภาพของห้องพัก แผงแสดงสถานภาพของห้องพัก ซึ่งบรรจุข้อมูลการเข้าพักของผู้เข้าพักในห้องหนึ่งๆ บางครั้งเรียกว่า name rack แผงนี้ปกติวางไวที่บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ (reception desk)

Room sale
ห้องพักที่ขายได้ จำนวนห้องพักทั้งหมดที่มีการเข้าพัก

Rotary rack
เครื่องมือช่วยค้นหาหมายเลขห้องพักแขก ดูที่ ABC Index ต่างกันที่ Rotary rack จะมีขาตั้งและหมุนได้รอบตัว

Round table
การประชุมโต๊ะกลม การพบประของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวิจารณ์และถกเถียงในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

Royalprocession
ขบวนแห่หลวง ขบวนแห่ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธี

RSVP.
กรุณาตอบกลับ มาจากภาษาฝรั่งเศส Repondez s ‘il vous plait หมายความว่ากรุณาตอบกลับด้วย

Run-of-the-house rate
อัตราค่าห้องพักทีทางโรงแรมเสนอให้กลุ่มทัวร์ที่มาเป็นหมู่คณะ

Rural tourism
การท่องเที่ยวชนบท การท่องเที่ยวที่นำพื้นฐานธรรมชาติของชนบทมาเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งมีหลายรูแปบได้แก่ การท่องเที่ยวในรูปแบบฟาร์ม (Farm tourism) การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (Agrotourism) ซึ่งเป็นที่นิยมมากในประเทศแถมทวีปยุโรป เป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเพราะนักท่องเที่ยวต้องจ่าค่าที่พักให้กับเจ้าของฟาร์ม หรือซื้อสินค้าที่ผลิตในฟาร์ม ทั้งยังมีการจัดที่พักให้กับเยาวชนที่ต้องการท่องเที่ยวแบบประหยัด การท่องเที่ยวชนบททำให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ถึงประสบการณ์ และมีชีวิตความเป็นอยู่ในชนบท รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Russian service
การบริการอาหารแบบรัสเซียน การบริการอาหารโดยจะเตรียมและประกอบอาหารพร้อมทั้งจัดใส่ภาชนะหรือถาดาจากครัวเรียบร้อยแล้วพนักงานบริการจะนำมาเสนอให้แขกก่อนแบ่งใส่จานบนรถเข็น นำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าทีละคน นิยมใช้ในห้องอาหารชั้นดีงานเลี้ยงเล็กๆ

Ryokan
โรงแรมแบบญี่ปุ่น โรงแรมขนาดเล็กถึงขนาดกลางในประเทศญี่ปุ่น มีการตกแต่งแบบญี่ปุ่นทั้งหมด ทั้งในห้องนอน ห้องน้ำ ห้องรับแขก ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเมืองและมีการบริการแบบครอบครัว

Safe deposit boxes
ตู้เก็บของมีค่า ตู้เก็บของซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่มีไว้บริการให้แขกฝากของมีค่าโดยไม่คิดค่าบริการ อาจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยรวม หรือส่วนบุคคล

Sailing
การล่องเรือ / พายเรือ

Scheduled flights
เที่ยวบินประจำ เที่ยวบินที่เป็นตามตารางเวลาซึ่สายการบินกำหนดไว้แล้ว

Schoolroom setup
การจัดห้องประชุมแบบห้องเรียน

Sea legs
ความสามารถในการทรงตัวของผู้โดยสารในขณะเรือแล่นโดยไม่มีอาการเมา
Seawalker
กิจกรรมการท่องเที่ยวเดินใต้ทะเล เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่มีอุปกรณ์ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เพื่อให้สามารถเดินลงไปชมความงามใต้ท้องทะเลได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทนี้อาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใต้ท้องทะเลได้ โดยเฉพาะปะการังและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเล

Self catering chalet
กระท่อมในชนบทที่นักท่องเที่ยวหรือผู้พักแรมสามารถประกอบอาหารได้เอง เป็นที่พักรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวชนบท (Rural tourism)

Self catering cottage
ดู Self catering chalet

Self service restaurant
ภัตตาคารที่ลูกค้าต้องบริการตนเอง ภัตตาคารที่มุ่งขายอาหารมากกว่าเครื่องดื่ม โดยอาหารที่ให้บริการนั้นมักมีการจัดเตรียมไว้พร้อมก่อนแล้ว สามารถบริการลูกค้าได้ทันทีหรือในเวลาอันรวดเร็ว แต่ลูกค้าต้องบริการตนเองในการสั่งอาหาร นำอาหารมารับประทานที่โต๊ะ และจ่ายเงิน ภัตตาคารประเภทนี้ไม่ต้องใช้เวลาในการบริโภคมากนักเหมาะสำหรับผู้ที่เร่งรีบมีเวลาในการบริโภคน้อย ภัตตาคารที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ ศูนย์อาหาร ร้านอาหารในระบบสาขา เช่น McDonald’s และ KFC เป็นต้น

Seminar
การสัมมนา การประชุมปรึกษาหารือถกเถียงกันอย่างไม่เป็นทางการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ถกเถียงกันโดยเฉพาะ และจะมีผู้ทำหน้าที่ควบคุมการถึกเถียงกันให้อยู่ในกรอบของการสนทนา

Service Charge
ค่าบริการ ส่วนเพิ่มของค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับการจัดการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหารและการทัศนาจรในลักษณะเป็นการเหมาจ่าย

Service compris
ราคาค่าบริการซึ่งรวมทิปแล้ว ในความหมายของภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ราคาในใบเสร็จรวมทิปเรียบร้อยแล้ว

Service fee
ค่าบริการ ดูที่ Service Charge

Service restaurant
ภัตตาคารที่มีพนักงานบริการ ภัตตาคารที่มีพนักงานบริการคอยต้อนรับลูกค้าพาไปหาที่นั่ง รับคำสั่งอาหาร บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเก็บเงิน ผู้ใช้บริการภัตตาคารประเภทนี้จึงต้องมีเวลาในการบริโภคมากพอสมควร ราคาอาหารก็แพงกว่าภัตตาคารที่ลูกค้าต้องบริการตนเองเพราะคิดบริการด้วย อาจให้บริการอาหารเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียวหรือมีดนตรีนักร้องหรือการแสดงอื่นๆ ประกอบด้วยตัวอย่างภัตตาคารประเภทนี้ เช่น ค๊อฟฟี่ช้อป ห้องอาหารภายในโรงแรมเป็นต้น

Set menu
รายการอาหารชุด รายการอาหารที่จัดไว้เป็นชุด ชุดหนึ่งอาจมี 3 รายการหรือมากกว่า ลูกค้าจะไม่สามารถเปลี่ยนรายการอาหารที่จัดไว้ในชุดนั้นได้ แต่อาจเลือกได้บางอย่าง เช่น เลือกอาหารหลักได้ 1 อย่างจากที่กำหนดไว้ให้ 3 อย่าง เป็นต้น ราคาของอาหารจะคิดเป็นชุดและกำหนดไว้ตายตัว

Shore excursion
การบริการท่องเที่ยวในบริเวณเมืองท่าให้กับผู้โดยสารที่มากับเรือท่องเที่ยว โดยทั่วไปจะใช้รถบัส

Short haul
การเดินทางระยะใกล้ ระยะทางการเดินทางที่ใช้เลาไม่เกิน 5 ชม.

Shoulder period
ช่วงเวลาตรงกลางระหว่างฤดูกาลที่มีผู้เดินทางจำนวนมาก และช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวเป็นช่วงที่อัตราค่าโดยสารหรือบริการอยู่ในระดับปกติ หรือปานกลาง

Shuttle
การให้บริการการเดินทางระหว่าง 2 จุดที่มีความถี่ของการบริการ โดยมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้โดยสารไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า

Sightseeing excursion
การท่องเที่ยวที่ไม่มีการพักค้างคืน

Sightseeing tour
การเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ การเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวหรือสิ่งที่น่าสนใจหลักๆ ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เช่น ถนนสายสำคัญ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ วัด เป็นต้น

Silver-aged traveler
นักท่องเที่ยววัยเงิน ดูที่ Golden-aged traveler

Single Entity Charterer
องค์กร สมาคม หรือปัจเจกบุคคลที่เดินทางโดยเที่ยวบินเหมาลำและจะเป็นผู้จ่ายค่าโดยสารทั้งหมด

Single occupancy
การพักเดี่ยว อัตราค่าห้องพักสำหรับการเข้าพักคนเดียว

Single rate
ราคาพักเดี่ยว ห้องพักสำหรับพักคนเดียว

Single room
ห้องเดี่ยว ห้องพักสำหรับคนเดียว

Single supplement
ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ทางบริษัทนำเที่ยวคิดในกรณีที่ลูกค้าเดินทางคนเดียว

Skipper
แขกที่เข้าพักแล้วไม่ยอมจ่ายค่าห้อง

Slot
ตารางเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินในแต่ละวันของสนามบิน

Snowbird
สำนวนที่อ้างถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในอากาศที่หนาวเย็นในภูมิภาคตอนเหนือ ของภูมิภาคอเมริกาหรือยุโรปซึ่งมีความตั้งใจจะอพยพลงมาทางใต้หรือประเทศที่มีอากาศที่อบอุ่นกว่าเพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อน

Social tourism
การท่องเที่ยวเพื่อสวัสดิการสังคม การเดินทางพักผ่อนหย่อนใจซึ่งรัฐบาลหรือสหพันธ์แรงงานให้การสนับสนุน โดยจ่ายค่าเดินทางให้บาส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคม

Soft sale
กิจกรรมการขายที่ไม่มุ่งหวังผลโดยทันที ส่วนใหญ่จะแฝงอยู่กับการประชาสัมพันธ์

Soft tourism
ดูที่ Alternative tourism

Spa
บ่อน้ำแร่/น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อบำบัด รักษาและผ่อนคลาย ร่างกายและจิตใจ ด้วยน้ำแร่ร้อน ปัจจุบันโรงแรมใหญ่ๆ หรือศูนย์สุขภาพชั้นนำมักมีการบริการนี้ให้ลูกค้าเสมอ

Special interest tour
การท่องเที่ยวเฉพาะเรื่อง การท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีความสนใจพิเศษในกิจกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจมีผู้เชี่ยวขาในสาขานั้นๆ เป็นผู้นำไป เช่น การเที่ยวชมศิลปะ การท่องเที่ยวที่เน้นด้านอาหาร การท่องเที่ยวเพื่อชมละคร การดำน้ำ การเรียนทำอาหารไทย เป็นต้น

Spouse tour
รายการท่องเที่ยวสำหรับผู้ติดตามขอผู้เข้าร่วมประชุม

Standby
ผู้โดยสารที่ไม่ได้สำรองที่นั่งไว้และไปรออยู่บริเวณเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรเพื่อขึ้นพาหนะในกรณีที่มีนั่งว่าง

Stateroom
ห้องนอนในเรือ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Cabin

Stopover
การแวะพัก การแวะพักในประเทศใดประเทศหนึ่งระหว่างการเดินทางโดยสายการบินเดียวกัน ทั้งนี้ผู้โดยสารไม่ต้องชำระค่าโดยสารเพิ่ม เช่น ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ลอสแองเจลีส อาจแวะพักที่ โอซาก้า หรือโซล ก่อนเดินทางต่อไปยัง ลอสแองเจลีส

Strap portion
ป้ายเล็กๆ ที่เจ้าหน้าที่สายการบินจะผูกติดไว้กับกระเป๋าเดินทางแต่ละใบของผู้โดยสาร ซึ่งในป้ายนี้จะแสดงรหัสของสายการบิน วันที่และสถานที่ที่ผู้โดยสารจะเดินทางไป โดยจะมีอีกส่วนหนึ่งของหมายเลขเดียวกันให้ผู้โดยสารเก็บไว้

Suite
ห้องชุด ห้องนอนหนึ่งห้องหรือมากกว่า มีห้องนั่งเล่นเชื่อมถึงกัน หรือท้องหลายๆ ห้องติดต่อถึงกัน

Superstructure
สิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างที่มีความจำเป็นจะต้องมีหลังจากมีการพัฒนา โครงสร้างขั้นพื้นฐานแล้ว เช่น โรงแรม

Sustainable tourism
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดสิ่งบริการอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดย1. ต้องดำเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว2. ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว3. ต้องยอมรับให้ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน4. ต้องชี้นำภายใต้ความปรารถนาของประชาชนและชุนชนในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ

Symposium
คล้ายกับการประชุมแบบ Forum แต่ค่อนข้างจะเป็นทางการมากกว่า เป็นการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยการเสนอผลงานจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อนั้นๆ

Table discussion
การนั่งโต๊ะเจรจา วิธีขายรูปแบบหนึ่ง โดยจัดให้ผู้ซื้อและผู้ขายนั่งโต๊ะเจรจา ปกติจะเป็นส่วนหนึ่งของ hard sales

Table service
การบริการอาหารโดยใช้พนักงานบริการ การบริการอาหารให้กับผู้มาใช้บริการถึงโต๊ะ โดยมีพนักงานบริการเป็นผู้ต้อนรับ นำไปนั่งที่โต๊ะรับคำสั่งอาหาร และนำอาหารมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะ

Table top meeting
การนั่งโต๊ะเจรจา ดูที่ Table discussion

Tag
ดูที่ Strap portion

Target market
ตลาดเป้าหมาย ตลาดนักท่องเที่ยวเป้าหมาย โดยทั่วไปจะมีกาแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากรายได้ ถิ่นที่อยู่วิถีชีวิต และปริมาณการบริโภคสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการของนักท่องเที่ยว อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวเยาวชน กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ เป็นต้น

Tax
ภาษี หรืออาการชั้นนองประเทศนั้นๆ ที่เรียกเก็บจากบุคคลหรือบริษัทธุรกิจต่างๆ ได้แก่ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เป็นต้น

Technical stop
การหยุดหือจอดของเครื่องบินในขณะเดินทาง (อาจกำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม อาทิเพื่อเติมน้ำมัน เปลี่ยนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ โดยไม่มีการรับผู้โดยสารขึ้นจากจุดนั้น

Technical tour
การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาและดูงานด้านวิชาการระหว่างการสัมมนาหรือการประชุม

Teleconferencing
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประชุมโดยใช้ระบบดาวเทียมเชื่อมระหว่างผู้พูดกับกลุ่มผู้ฟังในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายอยู่ต่างสถานที่กัน โดยทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุย ถกเถียง หรือโต้แย้งกันผ่านจอวิดีโอขนาดใหญ่

Thailand residents
ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย บุคคลที่ถือสัญชาติไทย และบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทย แต่มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในประเทศไทย

Theatre style
การจัดห้องประชุมแบบโรงละคร เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุมโดยจัดเรียงที่นั่งผู้ฟังเป็นแถว และหันหน้าเข้าหาผู้บรรยาย ผู้พูดหรือเวที เป็นรูปแบบการจัดห้องประชุมที่แพร่หลายที่สุด

Theme park
สวนสนุก สวนสนุกหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง โดยทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่า Amusement park อาทิ Disney Land, Dream World, สวนสยาม เป็นต้น

Through passenger
ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยใช้พาหนะเดิม ถึงแม้จะต้องมีการหยุดพักเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม

Ticket
บัตรโดยสาร บัตรโดยสารเครื่องบิน โรงละคร ฯลฯ ที่จะต้องชำระเงินล่วงหน้า

Ticket agent
ผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสาร ตัวแทนของสายการบินซึ่งมีหน้าที่ติดต่อ และขายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ลูกค้า

Timeshare
ธุรกิจการให้บริการที่มีการจัดสรรแบ่งเวลาในการเข้าใช้บริการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์และความพอใจในการใช้บริการสิ่งนั้น ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Timeshare หมายถึงรูปแบบธุรกิจที่บริษัทด้านที่พักมีอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด รีสอร์ท คอนโดมิเนียม หรือบ้านพักตากอากาศ โดยนำเอาที่พักดังกล่าวมาจัดสรรเวลาเข้าใช้ที่พักให้แก่ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกในระบบไทมแชร์ของตน สมาชิกมีสิทธิเข้าพัก ณ สถานที่นั้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 7 วัน โดยกำหนดวันพักสูงสุดในแต่ละครั้ง 21 วัน ทั้งนี้สมาชิกมีวันพักรวม 30 วันต่อปี ซึ่งอาจแบ่งเวลาเข้าพักได้หลายครั้งตามที่ต้องการ ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกจะต้องเสียค่าสมาชิกตามอัตรา/ระยะเวลาที่กำหนดและจะมีสิทธิพิเศษเข้าพักได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าที่พักอีก นอกจากนั้นสมาชิกยังมีสิทธิได้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ สันทนาการต่างๆ ที่สถานที่พักผ่อนมีไว้ให้บริการฟรี หรืออาจเสียค่าบริการอีกเล็กน้อย เช่น บริการเรือยอช์ท รถโรลสรอยซ์ สนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น

Timetable
ตารางเวลา ตารางเวลาของเครื่องบินหรือการขนส่งอื่นๆ ซึ่งจะระบุรายละเอียดของเวลาที่มาถึงและเวลาที่ออกเดินทางตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Tip
เงินรางวัล ดูที่ Gratuity

Tour agency
ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว 1. บุคคล บริษัท หรือห้างหุ่นส่วนที่มีสิทธิในการจัดกาบริการแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรายการนำเที่ยวการล่องเรือ การเดินทาง ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง การเที่ยวชมสถานที่หรือสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานอื่นๆ สำหรับการท่องเที่ยว 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535

Tour basing fare
ราคาทัวร์ในอัตราลดพิเศษในวันหรือระหว่างระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อรายการนำเที่ยว การจัดเตรียมและชำระเงินล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง หรือจองรายการนำเที่ยวที่มีลักษณะเป็นหมู่คณะ

Tour conductor
ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว พนักงานของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางไปกับกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในการนำกลุ่มท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์

Tour desk
โต๊ะ หรือสำนักงานขนาดเล็กของบริษัทนำเที่ยวที่อยู่ตาม lobby ของโรงแรม

Tour escort
ผู้ดูแลคณะนักท่องเที่ยว บุคคลซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบคณะนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง

Tour guide
มัคคุเทศก์ ดูที่ Guide

Tourism Satellite Account
บัญชีประชาชาชาติด้านการท่องเที่ยว “Satellite Account” เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดย องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อใช้วัดขนาดของสาขาการผลิตที่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนไว้ในบัญชีประชาชาติ (National Account) การจัดทำ Tourism Satellite Account (TSA) จะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบัญชีประชาชาติ โดยดึงข้อมูลของแต่ละสาขาการผลิตซึ่งมีส่วนประกอบของการท่องเที่ยวปะปนอยู่ออกมา โดยไม่กระทบต่อผลผลิตรวม เช่น ส่วนประกอบของการท่องเที่ยวในภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง ซึ่งผลลัพท์ที่ได้จะอยู่ในรูปของค่าข้อมูลที่สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) และ ทำให้การท่องเที่ยวสามารถเปรียบเทียบกับสาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิจที่ปรากฎอยู่ในบัญชีประชาชาติได้อย่างเที่ยงตรง

Tourism supplier
ผู้ผลิตสินค้าของการท่องเที่ยวหรือผู้จัดส่งสินค้า (purveyer) เช่น โรงแรม บริษัทนำเที่ยว บริษัทรถเช่าสายการบิน เรือสำราญ เป็นต้น

Tourist
นักท่องเที่ยว บุคคลที่เดินทางมาจากถิ่นพำนักถาวรของตนไปยังสถานที่หนึ่ง โดยมีการค้างคืน อย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วัน ด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพื่อไปประกอบอาชีพหรือหารายได้และให้หมายความรวมถึงผู้รับบริการหรือความสะดวกจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยเสียค่าบริการด้วย

Tourist attractions
แหล่งท่องเที่ยว หรือสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ หาดทราย น้ำตก โบราณสถาน เป็นต้น ดูคำว่า Tourism resource ประกอบ

Tourist Business and Guide Registration office
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีอยู่ 5 แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่ และภูเก็ต รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ส่งเสริมควบคุมการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและอาชีพมัคคุเทศก์ให้เป็นระเบียบและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

Tourist cabin
ที่พักระหว่างทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถยนต์

Tourist court
ดูที่ Tourist cabin

Tourist-Day
เวลา 24 ชั่วโมงเป็นต้นไป ที่นักท่องเที่ยวได้พำนักอยู่ในประเทศที่เดินทางไปถึง

Tourist Industry Operator
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามพรบ. ว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourist night
คืนพักนักท่องเที่ยว จำนวนคืนพักนักท่องเที่ยว สามารถคำนวณได้โดย

Tourist police
ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ โดยช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้ความปลอดภัยและคุ้มครองผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยว

Tourism resources
ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่นสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) จำแนกทรัพยากรการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขาทะเล น้ำตก อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนา ได้แก่ วัด ชุมชนโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น และทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรม งานเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

Tour Leader
ผู้นำกลุ่มท่องเที่ยว ผู้มีอำนาจควบคุม กำกับ และจัดการกิจการด้วยความเอาใจใส่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทตามความเหมาะสม

Tour manager
ผู้จัดการฝ่ายนำเที่ยว ผู้มีอำนาจควบคุม กำกับ และจัดการกิจการด้วยความเอาใจใส่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทตามความเหมาะสม

Tour operator
บริษัทนำเที่ยว บริษัทผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการวางแผนและดำเนินการการท่องเที่ยวที่มีการจัดเตรียมและชำระเงินล่วงหน้า โดยมีตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเป็นผู้เสนอขายแก่ลูกค้า

Tour organizer
ผู้จัดนำเที่ยว บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จัดให้มีการรวมกลุ่มของนักเดินทาง เพื่อร่วมรายการนำเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้จัดนำเที่ยวไม่จำเป็นต้องมีการนัดหมายการประชุม และไม่ต้องจ่ายค่านายหน้าให้แก่ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว

Tour retailer
ผู้ประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยวแบบขายปลีก ซื้อองค์ประกอบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากผู้ผลิตจากผู้ผลิตแล้วนำองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้มารวมกันเป็นรายการนำเที่ยวแบบเหมาจ่าย (package tour) ขายให้กับลูกค้าโดยตรง นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบขายปลีกจะซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่น้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแบบขายส่ง

Tour shell
เอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีภาพและเนื้อหาประกอบแต่ไม่อนุญาตให้บริษัทนำเที่ยวนำไปผลิตเอง

Tour wholesaler
ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวที่รวมสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยวไว้ด้วย เพื่อขายให้กับตัวแทนจำหน่ายต่อไป

Trade meet
กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยจัดให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจกัน

Trade show
งานแสดงสินค้า ดูที่ Trade fair

Transfer counter
เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารที่ต่อเครื่องบินของสายการบินอื่นๆ เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

Transfer passenger
ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง ผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินหนึ่งแล้วเดินทางต่อไปกับอีกเที่ยวบินหนึ่ง

Transit
การที่ผู้โดยสารหยุดการเดินทางชั่วคราวที่ท่าอากาศยาน เพื่อรอขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

Transit passenger
ผู้โดยสารผ่าน ผู้โดยสารที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทางอาจมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนสายการบินหรือเที่ยวบิน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจาก terminal ที่กำหนด และไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่แวะพักอย่างเป็นทางการ

Travel advisory
การออกประกาศเตือนเพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางได้ทราบถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัย ลักษณะอากาศ ฯลฯ ของจุดหมายปลายทางที่กำลังจะเดินทางไปเยือน

Travel agency
ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว ดูที่ Tour agency

Travel agency business
ธุรกิจนำเที่ยว การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการให้บริการรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง สถานที่พักแรก อาหาร ทัศนาจร และ/หรือมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยว

Travel Agency Business and Guide Act B.E. 2535
พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 ได้รับการโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ประกาศว่าเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกอบด้วย 5 หมวด คือ หมวดคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หมวดธุรกิจนำเที่ยว หมวดมัคคุเทศก์ หมวดการควบคุม และหมวดกำหนดโทษ

Travel Agency Business and Guide Committee
คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปะกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่านจากหน่วยงานต่างๆ มีประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานมีหน้าที่กำหนดแผนงานและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมและควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

Travel agency business license
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถดำเนินธุรกิจได้ในการขอรับใบอนุญาตนั้น ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องมาแจ้งขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พร้อมวางหลักประกันตามที่กำหนดในแต่ละประเภท

Travel agent
ผู้แทนบริษัทนำเที่ยว ดูที่ Tour agency

Travel allowance
จำนวนเงินที่แต่ละประเทศอนุญาตให้นำออกนอกประเทศได้ในแต่ละครั้ง

Travel coordinator
ผู้ประสานการเดินทาง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเดินทางของบริษัท และเป็นผู้ประสานระหว่างบริษัทกับลูกค้า

Travel counseller
ผู้ที่บริษัทนำเที่ยวว่าจ้างมาทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง

Travel industry
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรวมถึงการพัฒนา การผลิต การแจกจ่าย การตลาด และการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

Traveler
นักท่องเที่ยว ดูที่ Tourist

Traveller’s cheque
ตั๋วเดินทาง ตั๋วที่ออกให้แก่คนในประเทศหนึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลที่ใช้อยู่ในประเทศนั้น

TRAVEX
การส่งเสริมการขาย ย่อมาจากคำว่า Travel exchange หมายถึง การส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยมีการพบปะเจรจา และซื้อขายสินค้าหรือตกลงทำสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย มีลักษณะคล้าย Trade meet และ Table top sale ปกติใช้เฉพาะในงาน ATF (ASEAN Tourism Forum)

Triple room
ห้องพักสำหรับพักสามคน ที่มีการเสริมเตียงเพิ่มเข้าไปภายในห้องพัก

T-shape setup
การจัดห้องประชุมรูปตัว T เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม โดยจัดเป็นรูปตัวอักษร T

Twin room
ห้องพักคู่ ห้องพักสำหรับพัก 2 คน ซึ่งมีเตียงเดี่ยว 2 เตียง หรือบางครั้งอาจเป็นเตียงคู่ขนาดใหญ่ก็ได้

Unaccompanied bagged
กระเป๋าเดินทางที่ส่งมาภายหลัง ไม่ได้มาเที่ยวบินเดียวกับผู้โดยสาร

Unaccompanied minor
เด็กที่เดินทาง โดยไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เดินทางมาด้วย

Unyoung traveler
นักท่องเที่ยวสูงอายุ ดูที่ Golden-aged traveler

Upgrade
การเสนอให้ห้องพักที่ดีและมีราคาสูงกว่าที่ได้จองไว้ โดยที่ผู้เข้าพักมิได้เรียกร้อง ทั้งนี้อัตราค่าห้องพักเป็นอัตราเดิมที่จองไว้

Urban tourism
การท่องเที่ยวชุมชนเมือง เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต สังคม ชุมชนและวัฒนธรรมคนเมือง เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยวในเมืองนิวยอร์คซิตี้ (New York City) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตและชุมชนเมือง สถานบันเทิงเริงรมย์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย

U-shaped setup
การจัดห้องประชุมแบบตัว U เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดห้องประชุม โดยจัดเป็นรูปตัวอักษร U มักจะใช้ในการประชุมขนาดเล็กเพื่อที่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นหน้าซึ่งกันและกัน โดยประธานในที่ประชุมจะนั่งบริเวณหัวโต๊ะ

Valet service
บริการอย่างหนึ่งของโรงแรมที่รับฝากรถและจอดรถ

Validate
การประทับตราในบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อให้เกิดผลบังคับใช้ก่อนการเดินทาง

Value Added Tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนในการซื้อสินค้า ซึ่งปัจจุบันเก็บร้อยละ 7 (ข้อมูลปี พ.ศ.2544)

Vat
ดูที่ Value Added Tax

Vat Refund
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมสรรพากรโดยมูลค่าของสินค้าที่ซ้อต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5,000 บาท โดยซื้อจากสถานประกอบการ แห่งละจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อวัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถของรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 4 แห่ง คือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต ซึ่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2542

VFR (Visiting Friends & Relatives)
ผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเพื่อน หรือญาติๆ

Video conference
ดูที่ Teleconference

VIP (Very Important Person)
ผู้โดยสารสำคัญที่จะได้รับบริการเป็นพิเศษ

Visa
เอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ ทั้งนี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น Student Visa, Tourist Visa, Diplomat Visa ฯลฯ ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้เวลาพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ ได้ต่างกัน

Visa on arrival
การขอตรวจลงตราวีซ่าเพื่อเข้าประเทศในกรณีที่ผู้เดินทางได้เดินทางมาถึงประเทศนั้นแล้ว การขอตรวจลงตราวีซ่าลักษณะนี้จะดำเนินการได้ที่ท่าอากาศยานบางแห่งเท่านั้น

Visitors
ผู้เยี่ยมเยือน บุคคลที่เดินทางจากถิ่นพำนักถาวรของตนในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันเพื่อกิจกรรมต่างๆ แต่ต้องไม่ก่อนให้เกิดค่าจ้าง ค่าตอบแทนจากสถานที่ที่ตนไปเยี่ยมเยือน (ซึ่งไม่รวมการเดินทางเพื่อไปทำงาน เพื่อการศึกษาการโยกย้ายถิ่นฐานชั่วคราวของแรงงาน) ผู้เยี่ยมเยือนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นักท่องเที่ยว (Tourist) และนักทัศนาจร (Excursionist)

Visitor’s characteristics
ลักษณะของผู้เยี่ยมเยือน รายละเอียดต่างๆ ของผู้เยี่ยมเยือน เช่น เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะการเดินทาง จุดประสงค์ในการเดินทาง

V.S.O.P. (Ver Special Old Pale)
อายุโดยเฉลี่ยของคอนหยักตั้งแต่ 12-20 ปีที่ใช้ในการผสม ซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพของคอนหยัก

Waiter
พนักงานบริการ (ชาย) ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริการอาหารแก่ลูกค้า

Waiting list
รายชื่อผู้โดยสารสำรอง รายชื่อผู้โดยสารสำรองที่รอการเดินทาง

Waitress
พนักงานบริการ (หญิง) ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริการแก่ลูกค้า

Wake up call service
การบริการปลุกแขกในตอนเช้า

Weekend rate
อัตราค่าห้องพักหรือบริการในช่วงวันสุดสัปดาห์

Welcome card
เป็นแผ่นการ์ดหรือสมุดเล็มเล็ก ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและอำนวยความสะดวกของโรงแรม เช่น ภัตตาคาร บาร์ คลับ ห้องประชุม รวมทั้งกำหนดเวลา check out การให้บริการตู้นิรภัย ฯลฯ เพื่อให้แขกจำหมายเลขห้องพักของตน ชื่อโรงแรม และสถานที่ตั้ง รวมทั้งเป็นการให้ความปลอดภัยแก่แขกในการมารับกุญแจเพื่อเข้าห้องพัก

Welcome drink
เครื่องดื่มที่ทางโรงแรมเตรียมไว้บริการแขกผู้เข้าพักของโรงแรมขณะที่เดินทางมาถึงในวันแรกเพื่อเป็นการต้อนรับเข้าสู่โรงแรม

Wildlife sanctuary
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยปลอดภัยเพื่อที่สัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสขยายและกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

Wine butler
พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่ม ผู้มีหน้าที่เสนอแนะว่าอาหารชนิดใดควรดื่มไวน์ชนิดใด ดูแลเก็บรักษาไวน์ให้ถูกต้องตามอุณหภูมิและบริการเครื่องดื่มทุกชนิด

Wine waiter
ดูที่ Wine butler

Workshop
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมทางวิชาการเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือการอบรมแบบเข้มในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2-3 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ โดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเสนอเทคนิคหรือทักษะใหม่ๆ ต่อผู้เข้าร่วมประชุม

Yield management system
ระบบราคาของสายการบินซึ่งจะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอุปสงค์ของตลาด

Youth hostel
สถานพักแรมเยาวชน ที่พักซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับเยาวชน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับเดียวกับหอพักนักศึกษา